Åtgärder för att tillämpa svenska pass på nätet

Sponsored Links

För att göra internationell resa lätt, utfärdas Sveriges medborgare svenska pass. Med det här svenska passet i handen (jag menar när du är innehavare av ett svenskt pass) har man rätt att gå fritt i inte bara Schweiz men även Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Utöver detta utfärdas i allmänhet ett svenskt pass av polisen. Och passansökarna lämnas endast på polisstationerna där det finns möjlighet att inte bara ta fotografier utan också fingeravtryck.

Passport Online      Passport office      passport renewal        Passport renewal fees

Passport Status       Lost Passport        Damaged passport     Child Passport

Det bästa med att få ett svenskt pass är att man kan resa till cirka 172 länder och territorier. Och för att komma in på dessa platser kan en medborgare få visum vid ankomsten eller välja en visumfri resa. Men detta skulle i stor utsträckning bero på den plats du ska resa till.
Behörighet för ett svenskt pass
1. Sökanden måste vara medborgare i Schweiz vid ansökan om svenskt pass
Förteckning över dokument som krävs för att sändas till ett svenskt pass
1. Slutfört ansökningsblankett
2. Födelsecertifikat
3. Bevis på uppehållstillstånd
4. Ansökningsavgift enligt reglerna
5. Byte av namndokument

Sponsored Links

Dokument som krävs vid ansökan om barnets svenska pass
I grund och botten ska följande dokument lämnas in när man ansöker om ett barns svenska pass –
1. Födelseattest
2. Äktenskapsintyg för föräldrar eller vårdnadshavare
3. Förmyndare eller föräldrars pass
4. Ansökningsavgift
Förfarande för att ansöka om ett svenskt pass eller identitetskort online
1. Kandidater eller sökandena måste gå till den officiella hemsidan först
2. Där kommer du att vara skyldig att ange några detaljer såsom bostad och e-postadress bland annat
3. Anledningen till att du anger e-postadressen är att du kommer att få ett e-postmeddelande som kommer att innehålla ansökningsblanketten
4. Som sökande krävs det att du lägger till de korrekta uppgifterna i ansökningsblanketten
5. Nästa steg kommer att vara att sökanden måste ladda upp dokumenten som anges i denna artikel också
6. När du fyllt i ansökningsformuläret, skicka in det
7. På den registrerade e-postadressen får du ett mail som bekräftar registreringen
8. Senare kommer ditt ansökningsblankett att bli föremål för en verifieringsprocess
9. Och om formuläret framgångsrikt rensar verifieringsprocessen, kommer sökanden att få ett annat e-postmeddelande som beskriver uppsägningen
10. Allt du kommer att behöva göra är att bekräfta avtalet datum (online)
11. När du deltar i mötet måste du tillhandahålla biometriska data
12. Dessa biometriska data inkluderar signatur / fotografi / fingeravtryck
Behandlingstid
När personuppgifterna är registrerade och om ansökan accepteras får du ditt pass eller identitetskort på 10 arbetsdagar eller max till max i 2 till 4 veckor. Passet ges vanligtvis till sökanden via registrerat inlägg. Förutom detta ibland måste passet plockas personligen.
Ladda ner den svenska passans blanketten
1. Om du vill ansöka om ett svenskt pass online klickar du på följande länk – https://www.ch-edoc-passantrag.admin.ch/antrag/antrag_start.action?request_locale=en
Avgift för ett svenskt pass
Vanligtvis kostar ett svenskt pass cirka 350 till 400 kronor och giltigheten för passet kommer att vara cirka 5 år från utfärdandedagen.

Sponsored Links

Ansök Swedish Passport online ansökningsformulär Ladda ner

Sponsored Links

För att göra internationell resa lätt, utfärdas Sveriges medborgare svenska pass. Med det här svenska passet i handen (jag menar när du är innehavare av ett svenskt pass) har man rätt att gå fritt i inte bara Schweiz men även Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Utöver detta utfärdas i allmänhet ett svenskt pass av polisen. Och passansökarna lämnas endast på polisstationerna där det finns möjlighet att inte bara ta fotografier utan också fingeravtryck.

Passport Online      Passport office      passport renewal        Passport renewal fees

Passport Status       Lost Passport        Damaged passport     Child Passport

Det bästa med att få ett svenskt pass är att man kan resa till cirka 172 länder och territorier. Och för att komma in på dessa platser kan en medborgare få visum vid ankomsten eller välja en visumfri resa. Men detta skulle i stor utsträckning bero på den plats du ska resa till.
Behörighet för ett svenskt pass
1. Sökanden måste vara medborgare i Schweiz vid ansökan om svenskt pass
Förteckning över dokument som krävs för att sändas till ett svenskt pass
1. Slutfört ansökningsblankett
2. Födelsecertifikat
3. Bevis på uppehållstillstånd
4. Ansökningsavgift enligt reglerna
5. Byte av namndokument

Sponsored Links

Dokument som krävs vid ansökan om barnets svenska pass
I grund och botten ska följande dokument lämnas in när man ansöker om ett barns svenska pass –
1. Födelseattest
2. Äktenskapsintyg för föräldrar eller vårdnadshavare
3. Förmyndare eller föräldrars pass
4. Ansökningsavgift
Förfarande för att ansöka om ett svenskt pass eller identitetskort online
1. Kandidater eller sökandena måste gå till den officiella hemsidan först
2. Där kommer du att vara skyldig att ange några detaljer såsom bostad och e-postadress bland annat
3. Anledningen till att du anger e-postadressen är att du kommer att få ett e-postmeddelande som kommer att innehålla ansökningsblanketten
4. Som sökande krävs det att du lägger till de korrekta uppgifterna i ansökningsblanketten
5. Nästa steg kommer att vara att sökanden måste ladda upp dokumenten som anges i denna artikel också
6. När du fyllt i ansökningsformuläret, skicka in det
7. På den registrerade e-postadressen får du ett mail som bekräftar registreringen
8. Senare kommer ditt ansökningsblankett att bli föremål för en verifieringsprocess
9. Och om formuläret framgångsrikt rensar verifieringsprocessen, kommer sökanden att få ett annat e-postmeddelande som beskriver uppsägningen
10. Allt du kommer att behöva göra är att bekräfta avtalet datum (online)
11. När du deltar i mötet måste du tillhandahålla biometriska data
12. Dessa biometriska data inkluderar signatur / fotografi / fingeravtryck
Behandlingstid
När personuppgifterna är registrerade och om ansökan accepteras får du ditt pass eller identitetskort på 10 arbetsdagar eller max till max i 2 till 4 veckor. Passet ges vanligtvis till sökanden via registrerat inlägg. Förutom detta ibland måste passet plockas personligen.
Ladda ner den svenska passans blanketten
1. Om du vill ansöka om ett svenskt pass online klickar du på följande länk – https://www.ch-edoc-passantrag.admin.ch/antrag/antrag_start.action?request_locale=en
Avgift för ett svenskt pass
Vanligtvis kostar ett svenskt pass cirka 350 till 400 kronor och giltigheten för passet kommer att vara cirka 5 år från utfärdandedagen.

Sponsored Links

Steps to Apply Swedish Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

To make international travel easy, the citizens of Sweden are issued Swedish passports. With this Swedish passport in hand (I mean when you are the holder of a Swedish passport), one has the right to go about freely in not only Switzerland but also the European Economic Area.

In addition to this, a Swedish passport is generally issued by the Swedish Police. And the passport applicants are filed at the police stations only where there is a facility to not only take photographs but also the finger prints.

The best part of getting a Swedish passport is that one may travel to about 172 countries as well as territories. And to enter these places a citizen of Sweden can get a visa on arrival or opt for a visa free travel. However, this would largely depend on the place you will be travelling to.

Svenska passet online                      Passport Office                 Passstatus
Passporttjänster                               Passportdetaljer               Passavgifter

Eligibility for a Swedish passport:

 1. The applicant has to be a citizen of Switzerland when applying for a Swedish passport

List of documents required to be submitted for a Swedish passport:

 1. Completed application form
 2. Birth certificate
 3. Proof of residence
 4. Application fee as per the rules
 5. Change of name document
Sponsored Links

Documents required when applying for a child’s Swedish passport:

Basically the following documents are to be submitted when applying for a child’s Swedish passport –

 1. Birth certificate
 2. Marriage certificate of parents or the legal guardians
 3. Guardians or parents’ passports
 4. Application fee

Procedure to apply for a Swedish passport or the identity card online:

 1. Candidates or the applicants will have to go to the official website first
 2. There you will be required to enter a few details such as the residence & the e – mail address among other things
 3. The reason to enter the e – mail address is that you will receive an e mail which will have the passport application form
 4. As an applicant you will be required to add the correct details in the application form
 5. Next step will be that the applicant has to upload the documents that are listed in this article as well
 6. Once you have filled the application form, submit it
 7. On the registered e – mail address, you will receive a mail which will acknowledge the registration
 8. Later your passport application form will be undergoing a verification process
 9. And if the form successfully clears the verification process, the applicant will receive another e – mail disclosing the appointment
 10. All you will be required to do is confirm the appointment date (online)
 11. When you attend the appointment, you must provide bio – metric data
 12. This bio metric data is inclusive of signature / photograph / finger print

Processing time:

Once the personal data is recorded & if the application is accepted, you will receive your passport or the identity card in 10 working days or max to max in 2 to 4 weeks. The passport is usually given to the applicant through registered post. In addition to this at times the passport is to be picked in person.

Download the Swedish passport application form:

 1. If you wish to apply for a Swedish passport online then click on the following link – https://www.ch-edoc-passantrag.admin.ch/antrag/antrag_start.action?request_locale=en

Fee for a Swedish passport:

Usually, a Swedish passport will cost around 350 to 400 SEK & the validity of this passport will be around 5 years from the date of issue.

Sponsored Links

Steps to Apply Swedish Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

To make international travel easy, the citizens of Sweden are issued Swedish passports. With this Swedish passport in hand (I mean when you are the holder of a Swedish passport), one has the right to go about freely in not only Switzerland but also the European Economic Area.

In addition to this, a Swedish passport is generally issued by the Swedish Police. And the passport applicants are filed at the police stations only where there is a facility to not only take photographs but also the fingerprints.

The best part of getting a Swedish passport is that one may travel to about 172 countries as well as territories. And to enter these places a citizen of Sweden can get a visa on arrival or opt for a visa-free travel. However, this would largely depend on the place you will be travelling to.

Svenska passet online                      Passport Office                 Passstatus
Passporttjänster                               Passportdetaljer               Passavgifter

Eligibility for a Swedish passport

 1. The applicant has to be a citizen of Switzerland when applying for a Swedish passport

List of documents required to be submitted for a Swedish passport

 1. Completed application form
 2. Birth certificate
 3. Proof of residence
 4. Application fee as per the rules
 5. Change of name document
Sponsored Links

Documents required when applying for a child’s Swedish passport

Basically the following documents are to be submitted when applying for a child’s Swedish passport –

 1. Birth certificate
 2. Marriage certificate of parents or the legal guardians
 3. Guardians or parents’ passports
 4. Application fee

Procedure to apply for a Swedish passport or the identity card online

 1. Candidates or the applicants will have to go to the official website first
 2. There you will be required to enter a few details such as the residence & the e – mail address among other things
 3. The reason to enter the e – mail address is that you will receive an e mail which will have the passport application form
 4. As an applicant you will be required to add the correct details in the application form
 5. Next step will be that the applicant has to upload the documents that are listed in this article as well
 6. Once you have filled the application form, submit it
 7. On the registered e – mail address, you will receive a mail which will acknowledge the registration
 8. Later your passport application form will be undergoing a verification process
 9. And if the form successfully clears the verification process, the applicant will receive another e – mail disclosing the appointment
 10. All you will be required to do is confirm the appointment date (online)
 11. When you attend the appointment, you must provide bio – metric data
 12. This bio metric data is inclusive of signature / photograph / finger print

Processing time

Once the personal data is recorded & if the application is accepted, you will receive your passport or the identity card in 10 working days or max to max in 2 to 4 weeks. The passport is usually given to the applicant through registered post. In addition to this at times the passport is to be picked in person.

Sponsored Links

Download the Swedish passport application form

 1. If you wish to apply for a Swedish passport online then click on the following link – https://www.ch-edoc-passantrag.admin.ch/antrag/antrag_start.action?request_locale=en

Fee for a Swedish passport

Usually, a Swedish passport will cost around 350 to 400 SEK & the validity of this passport will be around 5 years from the date of issue.