Koraki za obnovitev slovenskega potnega lista na spletu Prenesite obrazec za prenose

Sponsored Links

Zdaj bodo državljani Slovenije lahko obnovili svoje potne liste ne samo v Sloveniji, temveč tudi v drugih državah. Vendar se morajo zavedati, da morajo v Sloveniji obiskati potniško pisarno, v tujini pa se lahko obrnejo na slovensko veleposlaništvo ali konzulat.
Preberite ta članek, če želite izvedeti postopek za obnovitev slovenskega potnega lista.

Passport Office          Passport Status             Passport renewal fees 
Merila o izpolnjevanju pogojev za obnovitev slovenskega potnega lista
V bistvu, da se slovenski potni list prenovi, mora biti prosilec državljan države Slovenije. Naslednje pravilo je, da mora prosilec imeti že izdan slovenski potni list, lahko pa je tudi trenutni potni list.
In če je starost prosilca 18 let ali več, potem bodo morali obnoviti pod kategorijo potnega lista za odrasle, medtem ko bodo ostali državljani obnovili potne liste v kategoriji potnih listov za otroke.

Sponsored Links

Seznam dokumentov, ki jih je treba predložiti za obnovitev slovenskega potnega lista
1. Trenutni ali nedavno izdani slovenski potni list
2. Potrdilo o rojstvu
3. Dokazilo o identiteti
4. Poroštvo (to potrdilo velja le za nekaj državljanov)
5. 2 identična nedavna barvna fotografija
6. Potrdilo o plačilu
Koraki za obnovitev slovenskega potnega lista
1. Eden bo moral obiskati potniško pisarno, da bo obnovil svoj potni list
2. Iz potnega lista morate zbrati obrazec za prošnjo za podaljšanje potnega lista
3. Izpolnite ta obrazec z ustreznimi podrobnostmi, ker so ti podatki vneseni v potni list
4. Ko je ta postopek zaključen, lahko nadaljujete in priložite zahtevane dokumente obrazcu za prijavo potnega lista
5. V naslednjem koraku plačajte prijavno pristojbino v gotovini ali jo prenesite v splet ali uporabite debetno / kreditno kartico
6. Prosilec bo moral predložiti obrazec za prošnjo za podaljšanje potnega lista in osebne dokumente na potnem listu
7. Ob uspešni predložitvi obrazca bo prosilec s potrditvijo prejel številko prijave potnega lista
8. Uporabite to številko prijave za načrtovanje sestanka na potniškem uradu
9. Na dan naćrtovanega imenovanja bi morali organu – prstne odtise / podpis in fotografijo dati naslednje:
Čas obdelave vlog za podaljšanje veljavnosti slovenskega potnega lista
Potni list se podaljša, ko dajo uradniki, ki izdajajo potne liste, temeljito preverjati obrazec za vlogo in dokumente. Na splošno bi bilo potrebno približno 10 do 15 delovnih dni, da bi dobili potni list obnovljen.
Veljavnost potnega lista in veljavnost potnega lista
1. Za potni list za odrasle z 10-letno veljavnostjo je pristojbina za potne stroške 42 evrov
2. Vendar pa je za prosilce od 3 do 18 let in katerih potni list velja 5 let, pristojbina za potni list znaša 35 EUR.
3. Medtem ko se prosilcem do treh treh let zaračunava potni list 31,80 € in velja tri leta
Če imate kakršnekoli dvome v zvezi s prošnjo za podaljšanje veljavnosti slovenskega potnega lista in jih želite odstraniti, kliknite na povezavo, ki je omenjena tukaj – http://www.mnz.gov.si/sl/services/passport/
Sponsored Links

Uporabite slovenski potni list na spletu

Sponsored Links

Slovenski potni listi se izdajajo državljanom Slovenije in se lahko prijavijo na potniškem pisarni v Sloveniji ali v slovenski veleposlaništvu / konzulatu, ko niso v Sloveniji. Preberite, kako se prijaviti za slovenski potni list.

Passport Office          Passport Status             Passport renewal fees 
Kakšna so merila za pridobitev slovenskega potnega lista?
1. Za prijavo v slovenski potni list morate biti državljani Slovenije
2. Za pridobitev potnega lista za odrasle mora biti starost prosilca 18 let ali več
3. Vendar pa drugim prosilcem (to je), ki so mlajši od 18 let, se izda potni list za otroke
Seznam dokumentov, ki jih je treba predložiti za odrasle slovenske potne liste
1. Potrdilo o rojstvu
2. Dokazilo o identiteti
3. Poroštvo (to potrdilo velja za nekaj prijaviteljev)
4. 2 identična nedavna barvna fotografija
5. Potrdilo o plačilu
Dokumenti, ki jih je treba predložiti otroku slovenski potni list
1. Potrdilo o rojstvu
2. Starševsko soglasje
3. Identifikacijski dokument staršev
4. Staršev potrdilo o poroki
5. Potrdilo o plačilu
6. 2 identična nedavna barvna fotografija
Sponsored Links

Proces prijave za slovenski potni list
1. Za pridobitev slovenskega potnega lista moraš iti v potniško pisarno
2. Iz obrazca potnega lista zberemo obrazec za prošnjo za potni list
3. Izpolnite prijavnico in preverite, ali so podrobnosti, navedene v tem obrazcu, pravilne
4. Naslednji korak je priložiti dokumente, ki jih je treba predložiti, da se izda potni list
5. Ko so zgornji koraki končani, boste morali plačati pristojbino za potne stroške bodisi v gotovini bodisi se odločiti za spletni prenos
6. Prosilec lahko tudi plača pristojbino z uporabo bremenitve ali kreditne kartice
7. Naslednji obrazec za prošnjo potnega lista in dokumente boste morali poslati na potniškem pisarni
8. Ko je obrazec uspešno oddan v potniškem pisarni, boste prejeli potrditev
9. V potrditvi najdete številko aplikacije potnega lista
10. Prosilec bo moral uporabiti to številko vloge za potne liste za načrtovanje sestanka na potniškem uradu
11. To imenovanje je potrebno, da se biometričnim podatkom dajo zadevnim organom, ki izdajajo potne liste
12. Natisni / podpisi in fotografije so del biometričnih podrobnosti
Čas obdelave vlog za slovenski potni list
V 10 do 15 delovnih dneh bodo prosilci lahko svoje potne liste zbrali iz potnega lista. Čas, ki je potreben, vključuje preverjanje dokumentov.
Pristojbina za potne stroške in njeno veljavnost
1. 42 EUR. 05 je pristojbina za potni list za odrasle, medtem ko potni list velja 10 let
2. 35 €. 25 je pristojbina za potne liste, izdane prosilcem, starim od 3 do 18 let, veljavnost potnega lista pa je 5 let
3. 31. 31 EUR je pristojbina za prosilca, starega od 0 do 3 leta, veljavnost potnega lista pa 3 leta
Za več informacij ali pojasnila o slovenskih potnih listih kliknite na naslednjo povezavo – http://www.mnz.gov.si/sl/services/passport/
Sponsored Links

Steps to Renew Slovenian Passport Online Renewal Form Download

Sponsored Links

Now the citizens of Slovenia will be able to renew their passports not only in Slovenia but also in other countries. But they should remember that when in Slovenia, they must go to the passport office and if abroad, they can head to the Slovenian embassy or a consulate.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Pristojbine za podaljšanje potnega lista                         Urad za potne liste

Read this article to know the procedure on how to renew a Slovenian passport.

Eligibility criteria to get a Slovenian passport renewed

Essentially, to have the Slovenian passport renewed, the applicant has to be a citizen of the state of Slovenia. The next rule to be followed is that the applicant should have an already issued Slovenian passport, it can be a current passport as well.

And if the age of the applicant is 18 years or above that then they will have to renew under the adult passport category whereas the rest of the citizens shall have their passports renewed in the child passport category.

List of the documents to be submitted to have a Slovenian passport renewed;

 1. Current or the recently issued Slovenian passport
 2. Birth certificate
 3. Identity proof
 4. Marriage certificate (this certificate is applicable to a few citizens only)
 5. 2 identical recent colour photographs
 6. Fee receipt
Sponsored Links

Steps to renew a Slovenian passport:

 1. One will have to go to the passport office to have their passport renewed
 2. From the passport office, you should collect the passport renewal application form
 3. Fill this form with the right details because these details shall be entered in the passport
 4. Once this process is completed, you can go ahead & attach the required documents to the passport application form
 5. In the next step, pay the application fee in cash or transfer it online or use debit / credit card
 6. The applicant will be required to submit the passport renewal application form as well as the documents in – person at the passport office
 7. On successful submission of the form, the applicant would receive the passport application number through the acknowledgement
 8. Make use of this application number to schedule an appointment at the passport office
 9. On the day of the scheduled appointment, you would have to provide the following to the authorities – finger prints / signature & the photograph

Slovenian passport renewal application processing time:

When the given application form and the documents are thoroughly verified by the passport issuing officials, your passport is renewed. It would generally take about 10 to 15 working days to get the passport renewed.

Slovenian passport fee & passport’s validity:

 1. For an adult passport with 10 years of validity, passport fee is € 42. 05
 2. However, for the applicants from 3 to 18 years & whose passport is valid for 5 years, passport fee is € 35. 25
 3. While for the applicants till they turn 3 years, passport fee is € 31. 17 & it is valid for 3 years

If you have any doubts regarding the Slovenian passport renewal application process & wish to clear them click on the link mentioned here – http://www.mnz.gov.si/en/services/passport/

Sponsored Links

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Steps to Apply Slovenian Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

Slovenian passports are issued to the citizens of Slovenia & one can apply for it at the passport office when in Slovenia or at the Slovenian embassy / consulate when not in Slovenia. Read on to know how to apply for a Slovenian passport.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Pristojbine za podaljšanje potnega lista                         Urad za potne liste

What is the eligibility criteria to get a Slovenian passport?

 1. To apply for a Slovenian passport, you will have to be a citizen of Slovenia
 2. In order to get an adult passport, the age of the applicant should be either 18 years or more than that
 3. However, the other applicants (that is) who are under the age of 18 will be issued a child passport

List of the documents to be submitted for an adult Slovenian passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. Marriage certificate (this certificate is applicable to a few applicants)
 4. 2 identical recent colour photographs
 5. Fee receipt

Documents to be submitted for a child Slovenian passport:

 1. Birth certificate
 2. Parental consent
 3. Parent’s identity documents
 4. Parent’s marriage certificate
 5. Fee receipt
 6. 2 identical recent colour photographs
Sponsored Links

Process to apply for a Slovenian passport:

 1. To get a Slovenian passport, you will have to go to the passport office
 2. Collect the passport application form from the passport office
 3. Fill the application form & see to it that the details mentioned in this form are correct
 4. Next step would be to attach the documents required to be submitted, to get the passport issued
 5. When the above steps are completed, you will have to pay the passport fee either in cash or opt for the online transfer
 6. The applicant may also pay the fee using their debit or a credit card
 7. You will have to next submit the passport application form & the documents at the passport office
 8. When the form has been successfully submitted at the passport office, you will receive an acknowledgement
 9. One will find the passport application number in the acknowledgement
 10. The applicant will have to use this passport application number to schedule an appointment at the passport office
 11. This appointment is required in order to give the bio – metric details to the concerned passport issuing authorities
 12. Finger prints / signature & photograph are part of the bio – metric details

Slovenian passport application processing time:

The applicants will be allowed to collect their passports from the passport office in 10 to 15 working days. The time taken is inclusive of the verification of the documents.

Slovenian passport fee & its validity:

 1. € 42. 05 is the fee for an adult passport while the passport is valid for 10 years
 2. € 35. 25 is the fee collected for the passports issued to applicants aged between 3 & 18 years while validity of the passport is 5 years
 3. € 31. 17 is the fee for an applicant aged 0 to 3 years & the passport’s validity is 3 years

For more information or clarification on the Slovenian passports, click on the following link – http://www.mnz.gov.si/en/services/passport/

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online