Kroky k uplatneniu slovenského pasu online

Sponsored Links

Slovenský pas vydáva občanom Slovenska. Okrem toho je tento pas vydaný Policajným zborom SR. Slovák je tiež občanom EÚ alebo Európskej únie. Preto, aby sme vám pomohli pri získavaní pasu, sme jasne vymenovali postup na získanie pasu.
V tomto článku sa dozvieme, ako požiadať o slovenský pas; okrem toho budete tiež vedieť, poplatok / kritériá oprávnenosti / požadované dokumenty a ďalšie veci. Prečítajte si viac informácií o slovenských pasoch.

Slovakian Passport Online                           Renew Slovakian Passport Online

Passport Application Form                          Passport Renewal Form

Aké sú kritériá na získanie slovenského pasu?
1. Po prvé, osoba, ktorá chce požiadať o slovenský pas, musí byť občanom Slovenska
2. Po druhé, pokiaľ ide o detský pas, vek žiadateľa musí byť mladší ako 18 rokov
3. Po tretie, ak je vek žiadateľa 18 rokov alebo viac, potom bude musieť požiadať o cestovný pas v kategórii pas pre dospelých
Doklady požadované pre pas pre dospelých
1. Rodné osvedčenie
2. Osvedčenie o sobáši (platí len pre niekoľko)
3. Dôkaz o totožnosti

Sponsored Links

Dokumenty požadované pre detský pas
1. Rodné osvedčenie
2. Dôkaz o totožnosti
3. Rodičovský súhlas
4. Svadobný list rodiča
5. dôkaz totožnosti rodičov
Proces žiadosti o slovenský pas
1. Žiadateľ musí najprv prejsť na oficiálny cestovný pas vydávajúci webovú stránku, ktorá je webovou stránkou slovenského pasu
2. Ak chcete požiadať o cestovný pas, musíte zadať bydlisko
3. Ďalej zadajte ID e-mailu
4. Po zadaní e-mailovej adresy obdržíte e-mail od príslušných orgánov
5. Tento e-mail bude obsahovať formulár žiadosti o cestovný pas ako prílohu
6. Budete musieť vyplniť formulár žiadosti správne
7. Ďalším krokom by bolo priložiť požadované dokumenty
8. Ak chcete dokumenty spolu s prihláškou odoslať, môžete ich nahrať (dokumenty)
9. Nakoniec, s uvedeným dokončeným procesom môžete predložiť formulár žiadosti o cestovný pas
10. Po úspešnej registrácii formulára žiadosti o cestovný pas dostanete e-mail s potvrdením formulára
11. Pred dokončením vymenovania pasu sa však vyžaduje overenie predloženého cestovného pasu
12. Po overení podrobností o žiadosti by ste dostali ďalší e-mail týkajúci sa schôdzky
13. Ďalej budete musieť potvrdiť schôdzku online
14. V deň plánovaného vymenovania bude žiadateľ povinný uviesť biometrické podrobnosti
15. Tieto biometrické detaily zahŕňajú odtlačky prstov / fotografiu / podpis
Body, ktoré treba poznamenať
Žiadatelia budú musieť požiadať o slovenský pas len osobne na oddelení miestnej polície. Okrem toho budú musieť vyzdvihnúť cestovný pas len vtedy, ak sa vydá len osobne.
Aký je poplatok za slovenský pas?
Poznámka
Nižšie sme uviedli sumu oproti počtu dní na vydanie pasu
Osoby, ktoré majú viac ako 16 rokov, musia zaplatiť nasledujúce poplatky za pasový poplatok
1. 33 € za 30 dní
2. € 66 do 10 pracovných dní
3. € 99 do 2 pracovných dní
Poplatok pre žiadateľa vo veku 6 až 16 rokov je
1. € 13 za 30 dní
2. € 26 do 10 pracovných dní
39 € do 2 pracovných dní
Poplatok za žiadateľov, ktorí sú mladší ako 6 rokov
1. € 8 za 30 dní
2. € 16 do 10 pracovných dní
3. € 24 do 2 pracovných dní
Doba spracovania žiadosti o cestovný pas v Slovenskej republike
Bolo by trvať asi 10 pracovných dní, kým ste dostali cestovný pas. K tomu dôjde iba vtedy, keď sa dokumenty a formulár predložia správne.

Sponsored Links

Kroky na obnovenie slovenského pasu online Obnovenie formulára na stiahnutie

Sponsored Links

V tomto článku sa dozviete, ako obnoviť slovenský pas a požadované doklady a ostatné veci súvisiace s obnovením slovenského pasu. Môžete buď obnoviť pas na policajnom zboru na Slovensku, alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek zo zastúpení v iných krajinách.

Slovakian Passport Online                           Renew Slovakian Passport Online

Passport Application Form                          Passport Renewal Form

Kto má nárok na obnovenie slovenského pasu?
Podstatné je obnovenie slovenského pasu, žiadateľ musí byť občanom Slovenska. Okrem toho by ste mali mať aj aktuálny alebo nedávno vydaný pas. V neposlednom rade, podľa veku žiadateľa, budete musieť požiadať o obnovenie pasu.
Zoznam dokumentov, ktoré musia byť predložené na obnovenie slovenského pasu
1. Nedávno vydaný cestovný pas alebo platný cestovný pas
2. Rodný list
3. Dôkaz o totožnosti
4. Manželský list (platí len pre niekoľko)
Kroky na obnovenie slovenského pasu
1. Najprv musíte skontrolovať slovenský pas vydávajúci oficiálnu webovú stránku
2. Keď by ste mohli získať svoj pas len v prípade, že zadajú nielen bydlisko, ale aj svoju e-mailovú adresu
3. Tieto podrobnosti sa uvádzajú s cieľom získať formulár na obnovu žiadosti o povolenie pasu
4. Po zadaní podrobností sa žiadosť zašle na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli
5. Teraz musíte vyplniť vyplnený formulár žiadosti o obnovenie cestovného pasu v Slovenskej republike
6. Uistite sa, že vo formulári nie sú žiadne chyby
7. Ďalším krokom by bolo nahrať dokumenty, ktoré boli uvedené v tomto článku
8. Po ukončení vyššie uvedeného procesu môžete odoslať formulár žiadosti
9. Po zaregistrovaní formulára žiadosti o cestovné pasu žiadatelia dostanú e-mail o úspešnej registrácii
10. Ale to nie je koniec príbehu, pretože by ste dostali ďalší e-mail o plánovaní schôdzky
11. Tento e-mail sa posiela len vtedy, keď žiadosť overila príslušní úradníci
12. Akonáhle žiadateľ potvrdí menovanie, bude musieť prejsť k ďalšiemu kroku, ktorý poskytuje biometrické
13. Ako biometrické detaily je potrebné uviesť odtlačky prstov / podpis / fotografiu

Sponsored Links

Poznámka
Jeden bude musieť pochopiť, že môžu obdržať a požiadať o obnovenie pasu len na oddelení Policajného zboru alebo na veľvyslanectve.
Poplatok za obnovenie slovenského pasu?
Poplatok za obnovu slovenského pasu je uvedený nižšie. Budete môcť nájsť poplatok, rovnako ako počet dní potrebných na získanie pasu.
Vo veku 16 rokov alebo viac, než je tento žiadateľ, bude musieť zaplatiť nasledujúce poplatky
1. € 99 do 2 pracovných dní
2. € 66 do 10 pracovných dní
33 € za 30 dní
Žiadatelia vo veku 6 až 16 rokov musia zaplatiť nasledujúce poplatky
1. € 39 do 2 pracovných dní
2. € 26 do 10 pracovných dní
3 € 13 za 30 dní
Pre žiadateľov, ktorí sú mladší ako šesť rokov, je pasový poplatok nasledovný –
1. € 24 do 2 pracovných dní
2. € 16 do 10 pracovných dní
3 € 8 za 30 dní
Doba spracovania žiadosti o cestovný pas v Slovenskej republike
Budete musieť čakať približne 10 pracovných dní na obnovenie pasu.
Oficiálne odkazy na webové stránky

Sponsored Links

Použiť online žiadosť na stiahnutie zo strany Slovenského pasu

Sponsored Links

Teraz môžeme požiadať o slovenský pas pod kategóriou núdzových pasov na Policajnom zbore na Slovensku alebo v zahraničí na slovenskom veľvyslanectve. V tomto článku sme veľmi jasne uviedli, ako sa má postupovať pri podávaní žiadosti o slovenský pas v núdzi. Pokračujte v čítaní tohto článku, aby ste vedeli viac.

Slovakian Passport Online                           Renew Slovakian Passport Online

Passport Application Form                          Passport Renewal Form
Kto má nárok na získanie slovenského pasu vo veľmi krátkom čase?
Žiadateľ v podstate musí byť občanom Slovenska, aby dostal pas v prípade núdze. Okrem toho musí byť žiadateľ vo veku 18 rokov alebo viac.
Zoznam dokumentov, ktoré sa majú predložiť
1. Rodné osvedčenie
2. Dôkaz o identifikácii
3. Osvedčenie o sobáši, ktoré sa vzťahuje iba na niekoľko ľudí
4. Príjem poplatkov
Postup pri podaní žiadosti o slovenský pas
1. Najprv musíte prejsť na oficiálnu internetovú stránku orgánu vydávajú- ceho slovenský cestovný pas
2. Ďalším krokom by bolo zadať miesto bydliska, ako aj číslo e-mailu
3. Po zadaní e-mailovej adresy obdržíte e-mail, ktorý bude mať ako priloženú žiadosť o cestovný pas
4. Budete musieť vyplniť formulár úplne a musíte sa uistiť, že údaje uvedené vo formulári žiadateľa sú správne
5. V ďalšom kroku budete musieť odovzdať dokumenty, ktoré vyžadujú orgány, aby vydali pas v núdzovom systéme
6. Po dokončení všetkých vyššie uvedených krokov budete musieť vyplniť formulár žiadosti
7. Po úspešnom odoslaní formulára žiadosti o cestovný pas dostanete e-mail
8. Druhý e-mail od orgánov bude mať potvrdenie o úspešnom predložení formulára žiadosti
9. A ak bol formulár žiadosti o udelenie pasu úspešne predložený, dostanete ďalší e-mail
10. Tento e-mail sa týka menovania
11. Nezabudnite, že e-mail s termínom schôdzky dostanete len vtedy, keď bola aplikácia overená
12. Naplánujte schôdzku online
13. Toto vymenovanie sa má naplánovať s cieľom poskytnúť biometrické podrobnosti
14. Podpis, fotografie a odtlačky prstov sú biometrické detaily

Sponsored Links

Postup pri podávaní žiadosti o cestovný pas v SR
Vzhľadom na to, že pas sa uplatňuje v núdzovej situácii, dostanete ho do 2 pracovných dní za predpokladu, že ste predložili všetky dokumenty a formulár bol vyplnený správne.
Budete však musieť vziať / predložiť formulár žiadosti osobne na policajnom zboru alebo na veľvyslanectve. Tiež by ste sa museli zbierať formulár len osobne na policajnom zboru alebo na veľvyslanectve.
Oficiálne odkazy na webové stránky
Ak chcete získať ďalšie informácie alebo vysvetliť vaše pochybnosti o vydaní slovenského pasu v prípade núdze, môžete kliknúť na jeden z nasledujúcich odkazov – http://www.minv.sk/?bbap (OR) http: // www .minv.sk /? ministerstvo vnútra (OR) http://www.minv.sk/?spravne-poplatky
Nový proces uplatňovania pasov v Slovenskej republike

Sponsored Links

Apply Slovakian Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

A Slovakian passport is issued to the citizens of Slovakia. Moreover, this passport is issued by the Police Force of Slovakia. A Slovak is also a citizen of EU or the European Union. Thus, to assist you with the process of getting a passport, we have clearly listed out the procedure to get a passport here.

In this article, we will get to know as to how to apply for a Slovakian passport; apart from this you will also know the fee / eligibility criteria / documents required & other things. Read on to know more about the Slovakian passports.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Aplikácia slovenského pasu
Slovenský formulár na obnovenie pasu
Slovenský pasový formulár

What is the eligibility criteria to get a Slovakian passport?

 1. Firstly, the person who wishes to apply for a Slovakian passport has to be a citizen of Slovakia
 2. Secondly, for a child’s passport, the age of the applicant has to be less than 18 years old
 3. Thirdly, if the age of the applicant is 18 or more than that then they will have to apply for the passport in the adult passport category

Documents required for an adult passport:

 1. Birth certificate
 2. Marriage certificate (valid for only a few)
 3. Proof of identity
Sponsored Links

Documents required for a child passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. Parental consent
 4. Parent’s marriage certificate
 5. Parent’s identity proof

Process to apply for a Slovakian passport:

 1. The applicant will have to first go to the official passport issuing website that is the Slovakian passport website
 2. To apply for a passport, you will have to enter the residence
 3. Next enter the e – mail id
 4. When you give the e – mail address, you will receive an e – mail from the concerned authorities
 5. This e – mail will have the passport application form as an attachment
 6. You will be required to fill the application form correctly
 7. Next step would be to enclose the documents that are required
 8. To submit the documents along with the application form, you can upload them (the documents)
 9. Finally, with the above stated process completed, you can submit the Slovakian passport application form
 10. After the successful registration of the passport application form, you would receive an e – mail that acknowledges the form
 11. However, before the passport appointment is finalised, a verification of the submitted passport is required
 12. When the application’s details have been verified, you would receive another e – mail regarding the appointment
 13. You will next be required to confirm the appointment online
 14. On the day of the scheduled appointment, the applicant will be required to give the bio – metric details
 15. These bio – metric details include finger prints / photograph / signature

Points to be noted:

Applicants will have to apply for a Slovakian passport in – person only at the Local Police Department. Moreover, they will have to collect the passport when it is issued in – person only.

What is the fee for a Slovakian passport?

Note:

We have given below the amount against the number of days for issuing the passport

Persons who are over 16 years have to pay the following charges as the passport fee:

 1. € 33 for 30 days
 2. € 66 within 10 working days
 3. € 99 within 2 working days

Fee for 6 to 16 years old applicant is:

 1. € 13 for 30 days
 2. € 26 within 10 working days
 3. € 39 within 2 working days

Fee for applicants who are younger than 6 years:

 1. € 8 for 30 days
 2. € 16 within 10 working days
 3. € 24 within 2 working days

Slovakian passport application processing time:

It would take about 10 working days for you to get hold of your passport. This will only happen when the documents & the form is submitted properly.

Official website links

For further information about the Slovakian passport, you may click on the following links – http://www.minv.sk/?ministry-of-interior (OR) http://www.minv.sk/?bbap (OR) http://www.minv.sk/?spravne-poplatky

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online

Steps to Renew Slovakian Passport Online Renewal Application Form Download

In this article get to know how to renew a Slovakian passport & the documents required & the other things related to renewing a Slovakian passport. You can either renew a passport at the Police Force while in Slovakia or through any of the Slovakian embassies in other countries.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Aplikácia slovenského pasu
Slovenský formulár na obnovenie pasu
Slovenský pasový formulár

Who is eligible to have a Slovakian passport renewed?

Essentially, to have a Slovakian passport renewed, the applicant has to be a citizen of Slovakia. In addition to this, you would also have to hold a current or a recently issued passport. Last but not the least, according to the applicant’s age, you will have to apply for a renewal of the passport.

List of documents that have to be submitted to get the Slovakian passport renewed:

 1. Recently issued passport or a current passport
 2. Birth certificate
 3. Proof of identity
 4. Marriage certificate (valid for only a few)

Steps to renew a Slovakian passport:

 1. You will have to first check out the Slovakian passport issuing official website
 2. As one would be able to get their passport only when they enter not only the residence but also their e – mail address
 3. These details are to be given in order to get the passport application renewal form
 4. Once you have entered the details, the application form will be sent to the e – mail id mentioned by you
 5. You will now have to complete filling the Slovakian passport renewal application form
 6. Make sure that there are not any mistakes in the form
 7. The next step would be to upload the documents that have been listed in this article as well
 8. The time you have completed the above process, you can submit the application form
 9. When the passport application form has been registered, the applicants will receive an e – mail about the registration being successful
 10. But this is not the end of the story as you would receive another e – mail about the scheduling of an appointment
 11. This e – mail is only sent when the application has been verified by the concerned officials
 12. And when the appointment has been confirmed by the applicant, they will have to go to the next step that is providing the bio – metric
 13. Finger prints / signature / photograph are to be provided as the bio – metric details
Sponsored Links

Note:

One will have to understand the fact that they can receive as well as apply for the renewal of the passport only at the Police Force department or an embassy.

Fee to get a Slovakian passport renewed?

The fee to renew a Slovakian passport has been mentioned below. You would be able to find the fee as well as the number of days required to get the passport.

16 years old or more than that age applicants will have to pay the following fees:

 1. € 99 within 2 working days
 2. € 66 within 10 working days
 3. € 33 for 30 days

6 to 16 years old applicants have to pay the following charges:

 1. € 39 within 2 working days
 2. € 26 within 10 working days
 3. € 13 for 30 days

For the applicants who are younger than 6 years, the passport fee is as follows :-

 1. € 24 within 2 working days
 2. € 16 within 10 working days
 3. € 8 for 30 days

Slovakian passport application processing time:

You would be required to wait for about 10 working days to get the passport renewed.

Official website links

For further information or clarification regarding the Slovakian passport, you can click on the following links – http://www.minv.sk/?ministry-of-interior (OR) http://www.minv.sk/?spravne-poplatky (OR) http://www.minv.sk/?bbap

Sponsored Links

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Steps to Apply Slovakian Passport Online Form Download

Sponsored Links

One can now apply for a Slovakian passport under the emergency passports category at the Police Force when in Slovakia or if abroad then at the Slovakian embassy. In this article, we have very clearly stated as to the method to be followed when applying for a Slovakian passport in an emergency. Keep reading this article to know more.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Aplikácia slovenského pasu
Slovenský formulár na obnovenie pasu
Slovenský pasový formulár

Who is eligible to get a Slovakian passport in a very short time?

Essentially, the applicant has to be a citizen of Slovakia to get the passport issued in an emergency. In addition to this, the applicant has to be aged either 18 or more than that.

List of documents to be submitted:

 1. Birth certificate
 2. Identification proof
 3. Marriage certificate, applicable only to a few people
 4. Fee receipt

Procedure to apply for a Slovakian passport:

 1. First of all you will have to go to the official website of the Slovakian passport issuing authority
 2. Next step would be to enter the place of residence as well as the e – mail id
 3. Once you have given your e – mail id you will receive an e – mail which will have the passport application form as an attachment
 4. You would be required to fill the form completely & one has to make certain of the fact that the details mentioned in the form by the applicant are correct
 5. In the next step you will have to upload the documents that are required by the authorities to have the passport issued in the emergency system
 6. When all the above steps are completed then you will have to submit the application form
 7. On successful submission of the passport application form, you would receive an e – mail
 8. The 2nd e – mail from the authorities will have an acknowledgement regarding the application form’s successful submission
 9. And when the passport application form has been successfully submitted, you will receive another e – mail
 10. This e – mail will be regarding the appointment
 11. Remember that you will receive an appointment e – mail only when the application has been verified
 12. Schedule the appointment online
 13. This appointment is to be scheduled in order to give the bio – metric details
 14. Signature / photograph & finger prints are the bio – metric details
Sponsored Links

Slovakian passport application process:

As the passport is applied under the emergency situation, you will be getting it in 2 working days provided you have submitted all the documents & the form has been filled correctly.

However, you will have to take / submit the application form in – person at the Police Force or the embassy. You would also be required to collect the form in – person only at the Police Force or the embassy.

Official website links:

To get further information or to clear your doubts about the issuance of a Slovakian passport in an emergency, one may click on one of the following links – http://www.minv.sk/?bbap (OR) http://www.minv.sk/?ministry-of-interior (OR) http://www.minv.sk/?spravne-poplatky

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online