Reînnoiți formularul de reînnoire online pentru pașaportul românesc

Sponsored Links

Cetățenii României își pot reînnoi pașapoartele de către Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Înregistrare a Pașapoartelor Simple sau Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, care la rândul său este gestionat de Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Romanian Passport online Apply                                            Passport renewal Fees
Singurul lucru care trebuie avut în vedere este că, atunci când vă aflați în România, puteți obține pașapoartele reînnoite la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Înregistrare a Oficiilor Pașapoartelor Simple; totuși, dacă se întâmplă să fii în afara României, poți să mergi și să solicite sprijin sau ajutor din partea Ambasadei României sau a unui consulat.
Citiți acest articol, deoarece am arătat foarte clar pașii privind modul de aplicare a unui pașaport românesc. De asemenea, cunoașteți lista documentelor / criteriile de eligibilitate / procedura / timpul de procesare a cererilor de reînnoire. Continuați derularea paginii pentru a afla mai multe despre același lucru.
Care sunt criteriile de eligibilitate pentru reînnoirea unui pașaport românesc?
Pentru a reînnoi un pașaport românesc, solicitantul trebuie să fie cetățean al României, în afară de deținerea unui pașaport. Pașaportul este reînnoit pentru solicitanți în funcție de vârsta solicitantului. Solicitanților minori li se eliberează pașapoarte pentru copii, în timp ce restul cetățenilor obțin pașapoarte pentru adulți.
Sponsored Links

Documentele care trebuie depuse la reînnoirea unui pașaport românesc:
1. Pașaportul curent sau recent eliberat
2. Certificatul de naștere
3. Dovada identificării
4. Certificat de căsătorie, aplicabil câtorva persoane
5. 2 fotografii identice recente
6. chitanță de taxe
Pașii de reînnoire a unui pașaport românesc:
1. În primul rând, va trebui să primiți un formular de cerere de reînnoire a pașapoartelor românești de la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Înregistrare a Pașapoartelor
2. Completați cu atenție formularul
3. Următorul pas este atașarea documentelor necesare pentru reînnoirea pașaportului
4. Plata taxei de pașaport în numerar sau prin debit sau cu card de credit sau printr-un transfer online
5. Depuneți formularul de candidatură, precum și documentele de la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și înregistrare a oficiilor pașapoartelor
6. După finalizarea etapelor de mai sus, veți primi numărul cererii de pașaport împreună cu o confirmare
7. Utilizați acest număr al aplicației pentru a programa o întâlnire pentru detalii biometrice
8. Aceste detalii trebuie furnizate pentru a obține pașaportul
9. Și detaliile includ amprentele / fotografia / semnătura
Timp de procesare a cererii de reînnoire a pașaportului în România
10 zile lucrătoare reprezintă timpul necesar autorităților pentru eliberarea pașaportului; autoritățile verifică mai întâi detaliile date și apoi eliberează formularul. În plus, solicitantul trebuie să prezinte, dar și să colecteze formularul de la Serviciul Public Comunitar de Emitere și înregistrare a pașapoartelor.
Sponsored Links

Link oficial:
Dacă doriți să vă ștergeți toate îndoielile privind procedurile de reînnoire a pașapoartelor românești sau să obțineți clarificări cu privire la unele probleme, faceți clic pe următorul link – http://www.mai.gov.ro/

Aplicați formularul de solicitare online pentru pașaportul românesc

Sponsored Links

Un pașaport românesc este eliberat unui cetățean al României de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative. Aceste pașapoarte sunt emise prin serviciul public comunitar de eliberare și înregistrare a pașapoartelor simple sau Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.

Romanian Passport online Apply                                            Passport renewal Fees
Și dacă așteaptă cu nerăbdare să solicite un pașaport, puteți să îl depuneți la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Înregistrare a Pașapoartelor atunci când în România sau la ambasada României sau la un consulat în alte țări.
Criterii de eligibilitate la solicitarea unui pașaport românesc:
1. În primul rând, solicitantul trebuie să fie cetățean al României
2. În al doilea rând, în cazul în care solicitantul are vârsta sub 18 ani, aceștia solicită un pașaport pentru copii
3. Cu toate acestea, în cazul în care au vârsta de 18 ani sau mai mult decât aceștia, li se va elibera un pașaport pentru adulți
Documente necesare în cazul în care solicitați un pasaport român adult:
1. Certificatul de naștere
2. Dovada identității
3. Certificat de căsătorie, aplicabil numai câtorva solicitanți
4. 2 fotografii identice recente
5. Cecul de plata
Sponsored Links

Documente necesare pentru un pașaport românesc:
1. Certificatul de naștere
2. Dovada identității
3. Acordul părinților
4. Documentele de identificare ale părinților
5. Certificatul de căsătorie al părinților
6. 2 fotografii identice recente
7. Primirea facturilor
Procedura de solicitare a unui pașaport românesc:
1. Pentru a aplica un pașaport românesc, va trebui să primiți formularul de cerere de pașaport de la biroul Serviciilor Publice
2. Acest birou eliberează doar pașaportul
3. După ce ați primit formularul, completați-l cu detaliile potrivite
4. Următorul pas este atașarea documentelor care trebuie trimise împreună cu formularul de înscriere
5. Într-un moment în care etapele de mai sus sunt finalizate, va trebui să plătiți taxa
6. Se poate plăti taxa fie în numerar, fie transferă-o online
7. De asemenea, puteți opta să plătiți comisionul printr-un debit sau un card de credit
8. Următorul pas ar fi prezentarea formularului de cerere de pașaport la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și înregistrare a oficiilor pașapoartelor
9. Atunci când formularul de candidatură a fost depus cu succes, solicitantul primește o confirmare
10. Această confirmare va avea numărul cererii de pașaport
11. Trebuie să utilizați numărul cererii de pașaport pentru a programa o întâlnire pentru furnizarea detaliilor biometrice autorităților
12. Imprimarea degetului / fotografia / semnătura fac parte din detaliile biometrice
Timp de procesare a cererii de pașaport românesc – Formular de cerere:
Sponsored Links

În general, ar fi nevoie de aproximativ 10 zile lucrătoare pentru a obține un pașaport românesc numai atunci când toate documentele au fost depuse și când procesul de verificare este finalizat. Solicitanții nu numai că trebuie să solicite, ci și să colecteze pașaportul de la Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Înregistrare a Pașapoartelor.
Pentru mai multe informații sau clarificări privind pașapoartele românești, faceți clic pe următorul link – http://www.mai.gov.ro/

Renew Romanian Passport Online Renewal Form Downlaod

Sponsored Links

The citizens of Romania can have their passports renewed by the Community Public Service of Issuance & Registration of Simple Passports or the Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple which in turn is operated by the Ministry of Interior & Administrative Reform.

The only thing that has to be kept in mind is that when you are in Romania you can get the passports renewed at the Community Public Service of Issuance & Registration of Simple Passports’ office; however, if you happen to be outside Romania, you can go ahead & seek support or help from the Romanian embassy or a consulate.

Read this article, as we have very clearly stated the steps on how to apply for a Romanian passport. Also get to know as to the list of documents / eligibility criteria / procedure / renewal application processing time. Keep scrolling the page to know more about the same.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Oficiul pentru pașapoarte din România
Reînnoiți pașaportul românesc

What is the eligibility criteria to renew a Romanian passport?

To renew a Romanian passport, the applicant has to be a citizen of Romania apart from holding a passport. The passport is renewed for the applicants according to the age of the applicant. Minor applicants are issued child passports whereas the rest of the people get adult passports.

Sponsored Links

Documents required to be submitted when renewing a Romanian passport:

 1. Current or the recently issued passport
 2. Birth certificate
 3. Identification proof
 4. Marriage certificate, applicable to a few people
 5. 2 identical recent photographs
 6. Fee receipt

Steps to renew a Romanian passport:

 1. First of all, you will have to get a Romanian passport renewal application form from the Community Public Service of Issuance & Registration of Passports’ office
 2. Fill the form carefully
 3. Next step is to attach the documents required for the renewal of the passport
 4. Pay the passport fee in cash or by debit or credit card payment or through an online transfer
 5. Submit the application form as well as the documents at the Community Public Service of Issuance & Registration of Passports’ office
 6. Once the above steps are completed then you would receive the passport application number along with an acknowledgement
 7. Use this application number to schedule an appointment for the bio – metric details
 8. These details have to be given in order to get the passport
 9. And the details include finger prints / photograph / signature

Romanian passport renewal application processing time:

10 business days is the time taken by the authorities to issue the passport; the authorities first verify the details given & then issue the form. In addition to this, the applicant is required to not only submit but also collect the form from the Community Public Service of Issuance & Registration of Passports’ office.

Sponsored Links

Official link:

If you wish to clear all your doubts about the Romanian passport renewal procedures or get clarification on some issues then click on the following link – http://www.mai.gov.ro/

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Steps to Apply Romanian Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

A Romanian passport is issued to a citizen of Romania by the Ministry of Interior & Administrative Reform. These passports are basically issued through the Community Public Service of Issuance & Registration of Simple Passports or the Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple department.

And if you are looking forward to apply for a passport, then you can apply for it either at the Community Public Service of Issuance & Registration of Passports when in Romania or at the Romanian embassy or a consulate when in other countries.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Oficiul pentru pașapoarte din România
Reînnoiți pașaportul românesc

Eligibility criteria when applying for a Romanian passport:

 1. Primarily, the applicant has to be a citizen of Romania
 2. Secondly, if the applicant is under the age of 18 then they shall apply for a child passport
 3. However, if they are 18 years old or more than that then they will be issued an adult passport

Documents required when applying for an adult Romanian passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. Marriage certificate, applicable only to a few applicants
 4. 2 identical recent photographs
 5. Fee receipt
Sponsored Links

Documents required for a child Romanian passport:

 1. Birth certificate
 2. Identity proof
 3. Parental consent
 4. Parent’s identification documents
 5. Marriage certificate of the parents
 6. 2 identical recent photographs
 7. Fee receipt

Procedure to apply for a Romanian passport:

 1. To apply for a Romanian passport, you will have to get the passport application form from the Public Community Services’ office
 2. This office only issues the passport
 3. After getting the form, fill it with the right details
 4. Next step is to attach the documents that have to be submitted along with the application form
 5. At a time when the above steps are completed, you will have to pay the fee
 6. One can pay the fee either in cash or transfer it online
 7. You can also opt to pay the fee by a debit or a credit card
 8. The next step would be to submit the passport application form at the Community Public Service of Issuance & Registration of Passports’ office
 9. When the application form has been successfully submitted, an acknowledgement is given to the applicant
 10. This acknowledgement will have the passport application number
 11. You should make use of the passport application number to schedule an appointment for providing the bio – metric details to the authorities
 12. Finger print / photograph / signature are part of the bio – metric details

Romanian passport application processing time – Application Form:

Sponsored Links

It would generally take about 10 working days to get hold of a Romanian passport only when all the documents have been submitted & when the verification process is completed. The applicants will not only have to apply but also collect the passport from the Community Public Service of Issuance & Registration of Passports’ office.

For further information or clarification on the Romanian passports, click on the following link – http://www.mai.gov.ro/

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online