Odnów Formularz odnowienia polskiego paszportu

Sponsored Links

Polski paszport wydaje się obywatelom polskim. Jeśli ludzie mają ten paszport, mogą bez problemu podróżować do innych krajów. Polskie paszporty wydawane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Wnioski należy jednak składać w urzędach wojewódzkich, w których znajduje się biuro paszportowe. A jeśli chodzi o ten artykuł, to skupiamy się na kilku kwestiach, takich jak kwalifikowalność / opłata / procedura / czas przetwarzania (polskiego paszportu) itp. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Apply Poland Passport Online                        Poland Passport Renewal
Punkty, o których należy pamiętać Podczas odnawiania polskiego paszportu:
1. Aby odnowić polski paszport, należy złożyć wniosek osobiście
2. Kiedy Polacy przedłużają swój paszport w Polsce, mogą to zrobić w biurze paszportowym
3. Polacy przebywający w innych krajach mogą jednak odnowić swój paszport w dowolnej polskiej ambasadzie lub konsulacie
Możliwość odnowienia polskiego paszportu:
1. Przy odnawianiu paszportu dla dorosłych musisz mieć ukończone 18 lat
2. Należy również posiadać polski paszport i być obywatelem Polski
Sponsored Links

Dokumenty wymagane do odnowienia paszportu:
1. Całkowicie wypełniony formularz wniosku
2. Wcześniej wydany polski paszport
3. Numer PESEL lub Polski System Powszechny Elektroniczny Ewidencji Ludności
4. Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa (jeśli dotyczy)
5. 1 kolorowe zdjęcie
Kroki w celu odnowienia polskiego paszportu:
1. Należy złożyć wniosek o odnowienie polskiego paszportu z biura paszportowego
2. Następnie musisz wypełnić wymagane dane we wspomnianych polach
3. Wnioskodawcy powinni następnie dołączyć dokumenty wymienione w artykule
4. Później wpłać opłatę w gotówce lub wybierz inną opcję, taką jak przelew internetowy lub płatność kartą kredytową / debetową
5. Prześlij dokumenty, a także formularz wniosku pocztą
6. Po pomyślnym przesłaniu formularza otrzymasz potwierdzenie
7. To potwierdzenie będzie miało numer wniosku paszportowego
8. Zaplanuj spotkanie za pomocą tego numeru aplikacji
9. W wyznaczonym terminie będziesz musiał podać dane biometryczne
10. Dane te obejmowałyby odciski palców / podpis / zdjęcie
Czas przetwarzania:
Sponsored Links

Aby otrzymać paszport, zwykle trwa to 10 dni roboczych. A wnioskodawcy muszą odnotować fakt, że paszport jest odnawiany najwcześniej tylko po złożeniu prawidłowych dokumentów.
Opłata za przedłużenie ważności polskiego paszportu:
1. W przypadku paszportu dla dorosłych opłata wynosi 140 zł
2. W przypadku paszportu wydanego osobom, które nie ukończyły 13 lat, opłata wynosi 30 zł
3. Jeżeli wnioskodawca ma ponad 70 lat, paszport wydaje się bezpłatnie
Ważność paszportu:
Ważność dorosłego polskiego paszportu wynosi 10 lat, a ważność paszportu małoletniego – 5 lat.
W celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub więcej informacji, kliknij poniższy link – https://www.mswia.gov.pl/

Pobierz Pobierz formularz wniosku o pobranie polskiego paszportu

Sponsored Links

Obywatele Polski otrzymują polskie paszporty, a dokument ten jest przydatny nie tylko podczas podróży zagranicznych, ale służy również jako dowód obywatelstwa polskiego. Oprócz tego obywatele Polski są również obywatelami Unii Europejskiej lub Unii Europejskiej.
A te polskie paszporty są wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wnioski należy jednak składać w urzędach wojewódzkich (posiadających biuro paszportowe). Aby pomóc Ci dalej, wymieniamy sposób, w jaki można uzyskać między innymi polski paszport. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Apply Poland Passport Online                        Poland Passport Renewal
Jakie są uprawnienia do polskiego paszportu?
1. W przypadku ubiegania się o paszport dla dorosłych pełnoletni wiek wnioskodawcy musi być powyżej 18 lat
2. W przypadku paszportu dziecka wiek osoby ubiegającej się o wizę musi wynosić mniej niż 18 lat
3. A co najważniejsze, musisz być obywatelem Polski
Dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać polski paszport
Polski paszport dla dorosłych (dokumenty):
1. Wypełniony wniosek paszportowy
2. Akt urodzenia
3. Numer PESEL
4. Dowód tożsamości
5. Akt małżeństwa (dotyczy kilku osób)
6. 1 kolorowe zdjęcie
Sponsored Links

Dokumenty wymagane do polskiego paszportu dziecka:
1. Wypełniony formularz wniosku
2. Akt urodzenia
3. Zgoda rodziców
4. Akt ślubu rodzica i inny dowód tożsamości
5. 2 kolorowe fotografie
Opłata za paszport polski:
1. W przypadku dorosłego polskiego paszportu opłata wynosi 472,35 PLN
2. W przypadku polskiego paszportu dziecka (do ukończenia przez dziecko 13 lat) opłata wynosi 150. 83 PLN
Procedura ubiegania się o polski paszport:
1. Jeden będzie musiał udać się do biura paszportowego
2. Pobierz formularz z biura paszportowego i wypełnij go całkowicie
3. Upewnić się, że dane w paszporcie zostały napisane poprawnie
4. Później załącz wymagane dokumenty
5. Jeśli chodzi o opłatę, można ją uiścić gotówką
6. Możesz również wybrać kartę kredytową lub debetową, a nawet przelew internetowy, aby uiścić opłatę
7. Wnioskodawcy będą musieli złożyć wniosek paszportowy i dokumenty pocztą
8. Po pomyślnym złożeniu wniosku, w potwierdzeniu zostanie nadany numer wniosku paszportowego
9. Zaplanuj spotkanie z tym numerem
10. Aby uzyskać polski paszport, będziesz musiał podać dane biometryczne władz
11. Dane takie jak odciski palców / podpis / zdjęcie są objęte danymi biometrycznymi
Czas przetwarzania:
Sponsored Links

Aby otrzymać polski paszport na czas, wnioskodawcy będą musieli złożyć wniosek wraz z innymi dokumentami. Jeśli to zrobisz, najprawdopodobniej otrzymasz paszport w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
Ważność polskiego paszportu – Pobierz formularz zgłoszeniowy:
Zasadniczo polski paszport będzie ważny przez 10 lat od momentu jego wydania. Jednak dla nieletniego ważność paszportu zmienia się na 5 lat.
Aby uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia, kliknij poniższy link – https://www.mswia.gov.pl/

Steps to Renew Polish Passport Online Renewal Form Download

Sponsored Links

A Polish passport is issued to the citizens of Poland. If the people have this passport, then they can travel to other countries without any trouble. Polish passports are issued to the Polish people by the Ministry of the Interior.

However, the applications are to be filed at the voivodeship offices where there is a passport office. And as far as this article is concerned, then we would be focusing on a few things such as eligibility / fee / procedure / processing time (of Polish passport) etc. Read on to know more.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Polski paszport                               Odnowienie polskiego paszportu

Points to be noted While Renewing Polish Passport:

 1. To get the Polish passport renewed, you have to apply in person
 2. When the Polish people are renewing their passport in Poland, they can do so in the Passport office
 3. However, Polish people who stay in other countries can get their passport renewed at any of the Polish Embassy or a Consulate

Eligibility to renew a Polish passport:

 1. When renewing an adult passport, you will have to be above 18 years of age
 2. One should also hold a Polish passport & has to be a citizen of Poland
Sponsored Links

Documents required to renew a passport:

 1. Completely filled application form
 2. Earlier issued Polish passport
 3. PESEL number or the Polish Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
 4. Marriage certificate (if applicable)
 5. 1 colour photograph

Steps to renew a Polish passport:

 1. One should get the Polish passport renewal application from a Passport office
 2. Next you must fill the required details in the mentioned fields
 3. Applicants should next attach the documents listed in the article
 4. Later pay the fee in cash or select the other option such as online transfer or a credit / debit card payment
 5. Submit the documents as well as the application form by post
 6. When the form has been successfully submitted then you will receive an acknowledgement
 7. This acknowledgement will have the passport application number
 8. Schedule an appointment with the help of the this application number
 9. On the scheduled appointment date, you will have to give the bio – metric data
 10. This data would be inclusive of finger prints / signature / photo

Processing time:

Sponsored Links

To get the passport issued, it generally takes 10 working days. And the applicants have to make a note of the fact that the passport is renewed at the earliest only when the correct documents have been submitted.

Fee to get a Polish passport renewed:

 1. For the adult passport, the fee is 140 zł
 2. While for the passport issued to the applicants who are under 13 years of age, the fee is 30 zł
 3. And if the applicant is over 70 years, then passport is issued free of charge

Validity of the passport:

The adult Polish passport’s validity is 10 years whereas validity is 5 years for a minor’s passport.

For any further clarification or more information click on the following link – https://www.mswia.gov.pl/

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Apply Polish Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

The nationals of Poland are issued Polish passports & this document not only comes handy when international travel is concerned but it also serves as a proof of the Polish citizenship. In addition to this, Poland’s citizens are also the citizens of EU or the European Union.

And these Polish passports are issued by the Ministry of the Interior. However, the applications are to be filed at the voivodeship offices (that have a passport office). To help you out further, we have listed out the way as to how to get a Polish passport among other things. Read on to know more.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Polski paszport                               Odnowienie polskiego paszportu

What is the eligibility for a Polish passport?

 1. If applying for an adult Polish passport, age of the applicant has to be above 18 years
 2. While for a child’s passport, applicant’s age has to be less than 18 years
 3. And most importantly you have to be a citizen of Poland

Documents to be submitted to get a Polish passport

Polish passport for adult (documents):

 1. Completed passport application form
 2. Birth certificate
 3. PESEL number
 4. Proof of identity
 5. Marriage certificate (applicable for a few people)
 6. 1 colour photograph
Sponsored Links

Documents required for a child’s Polish passport:

 1. Completed application form
 2. Birth certificate
 3. Parental consent
 4. Parent’s marriage certificate & other identity proof
 5. 2 color photographs

Fee for a Polish passport:

 1. For an adult Polish passport, fee is 472. 35 PLN
 2. However, for a child’s Polish passport (till the child turns 13), the fee is 150. 83 PLN

Procedure to apply for a Polish passport:

 1. One will be required to go to a passport office
 2. Take the form from the passport office & fill it completely
 3. See to it that the details in the passport have been written correctly
 4. Later attach the required documents
 5. As far as the fee is concerned, one can pay it in cash
 6. You may also opt for credit or a debit card or even an online transfer to pay the fee
 7. Applicants will have to submit the passport application & the documents by post
 8. When the application has been successfully submitted, one will receive the passport application number in the acknowledgement
 9. Schedule an appointment with this number
 10. To get a Polish passport, you will be required to provide the authorities bio – metric data
 11. Data such as finger prints / signature / photograph come under the bio – metric data

Processing time:

Sponsored Links

To get the Polish passport issued on time applicants will have to submit the application form along with the other documents. And if done so, you will most probably receive the passport in 10 working days that is from the date you have submitted the application.

Validity of a Polish passport – Download Application Form:

Basically a Polish passport will be valid for 10 years from the time it has been issued. However, for a minor the passport’s validity changes to 5 years.

For further details & clarifications click on the following link – https://www.mswia.gov.pl/

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online