Forny norsk pass på nettet Fornyelsesskjema Last ned

Sponsored Links

Et norsk pass som det meste av kun skjer utstedes bare til innbyggerne i Norge. Selv fornyelsen av norsk pass kan gjøres når du er statsborger i Norge. For å fornye passet, kan du gå til passkontoret når du er i Norge eller på et norsk konsulat eller en ambassade i andre land.
Les denne artikkelen for å få vite mer om fornyelsesprosessen til et norsk pass og ting relatert til det.

Norweign Passport Online Apply                Renew Norweign Passport
Hva er kvalifikasjonskriteriene for å forny et norsk pass?
For å få det norske passet fornyet, må du i utgangspunktet være norsk uten å ha norsk pass. Passet er utstedt i henhold til søkerens alder, da det er 2 kategorier, nemlig barnpass og voksenpass.
Liste over dokumenter som kreves for å fornye et norsk pass:
1. Nåværende eller pass som nylig er utstedt
2. Identitetskort
3. Fødselsattest
4. Ekteskapsbevis (gjelder for svært få søkere)
5. 1 fersk fargefotografi
6. Avgiftskvittering

Sponsored Links

Fremgangsmåte for å fornye et norsk pass:
1. Søkeren vil bli pålagt å fylle ut passet fornyelse søknadsskjema
2. Du kan finne skjemaet på den offisielle pasksutstedende myndighetens hjemmeside
3. Man kan også ta skjemaet fra passkontoret
4. Fyll dette skjemaet forsiktig
5. Legg ved dokumentene som kreves for å få passet
6. Dokumenter som kreves for å forny norsk pass, kan kontrolleres i dette emnet
7. Søkeren må gå personlig til passkontoret for å sende inn søknadsskjemaet
8. Bruk debet eller kredittkort til å betale gebyret eller betale det kontant
9. Etter at søknadsskjemaet er vellykket, vil du motta passnummeret på bekreftelsen
10. Søkeren må benytte passnummeret til å planlegge en avtale
11. Denne avtalen er bare nødvendig for å gi de biometriske detaljene til de berørte myndighetene
12. Fingerutskrifter / signatur / fotografier utgjør en del av disse biometriske detaljene
Norsk pass fornyelse søknad behandlingstid:
Søkeren må vente i omtrent 15 til 20 virkedager for å få passet fornyet, i tillegg til at de har gitt de riktige detaljene i søknadsskjemaet.
Gyldighet av et norsk pass:

Sponsored Links

1. 2 år er passets gyldighet til barna blir 5
2. Til barna er 10 år, er passet gyldig i 3 år
3. 5 år er passets gyldighet for barn i alderen 10-16 år
4. Men for pasientene som er 16 år eller mer, er passet gyldig i 10 år
Offisielle nedlastingslinker:
Ønsker du å få mer informasjon om fornyingsprosessen med norsk pass, vil linkene som er nevnt her komme til nytte. Klikk på følgende lenker for å bli tatt til den offisielle nettsiden –
1. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id833/ (OR)
2. https://www.politi.no/oslo/tjenester/pass/passfoto/

Påfør norsk pass online søknadsskjema Last ned

Sponsored Links

Et norsk pass utstedes til innbyggerne i Norge. Og dette passet kan kun søges når nasjonals statsborgere søker om det.
I hovedsak kan nordmenn få pass utstedt enten på passkontoret i norge eller på norsk ambassade eller konsulat når de ikke er i landet. Les denne artikkelen for å få vite hvordan du søker om norsk pass.

Norweign Passport Online Apply                Renew Norweign Passport
Kvalifikasjonskriterier for søknad om norsk pass:
1. Søkeren må være statsborger i Norge
2. For et voksenpass, bør søkerens alder være 18 år eller mer enn det
3. For et barnpass må søkerens alder være under 18 år
Dokumenter som skal sendes til et norsk norsk pass:
1. Bevis for identitet
2. Fødselsattest
3. Ekteskap sertifikat
4. 1 fersk fargefotografi
5. Avgiftskvittering
Dokumenter som kreves for et barn Norsk pass:
1. Fødselsattest
2. Bevis for identitet
3. Foreldre samtykke
4. Identifikasjonsbevis for foreldrene, inkludert ekteskapsbeviset
5. 1 fargefotografi
6. Avgiftskvittering

Sponsored Links

Prosedyre for søknad om norsk pass:
1. Først av alt må søkeren fylle ut passet søknadsskjemaet
2. Dette skjemaet kan hentes fra enten det offisielle passstedet eller fra et passkontor
3. Fyll søknadsskjemaet på riktig måte
4. Neste trinn ville være å legge ved dokumentene
5. De nødvendige dokumentene er også oppført i denne artikkelen
6. Søkeren vil da bli pålagt å sende inn dette søknadsskjemaet sammen med dokumentene på passkontoret
7. Man må huske på at skjemaet kun skal sendes inn i person
8. Betal avgiften ved hjelp av en kreditt eller et debetkort eller i kontanter
9. Når skjemaet er sendt inn, skal søkeren motta passnummeret på en bekreftelse
10. Søkeren må benytte seg av dette passnummeret for å gi myndighetene de biometriske detaljene (fingeravtrykk / fotografier / signatur)
11. Disse detaljene er kun for bekreftelse (av identitet)
Norsk pass søknad behandlingstid:
Når passet søknadsskjemaet er bekreftet, vil søkeren få passet om 15 til 20 virkedager. Pass på at skjemaet er fullstendig fylt.
Gyldighet av et norsk pass:

Sponsored Links

1. For barna til de blir 5 år, er passivets gyldighet 2 år
2. Mens 3 år er passets gyldighet for barn til de blir 10 år
3. For borgere mellom aldersgruppen 10 til 16 år er et norsk pass gyldighet 5 år
4. Endelig for de som er 16 år eller mer enn det, vil passet deres være gyldig i 10 år
Offisielle nedlastingslinker:
For ytterligere avklaring eller mer informasjon om norsk pass, klikk på de offisielle linkene som er nevnt nedenfor –
1. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id833/ (OR)
2. https://www.politi.no/oslo/tjenester/pass/passfoto/

Steps to Renew Norwegian Passport Online Renewal Form Download

Sponsored Links

A Norwegian passport as most of know happens to be issued only to the citizens of Norway. Even the renewal of the Norwegian passport can be done when you are a citizen of Norway. To renew your passport, you can head to the passport office when in Norway or at a Norwegian consulate or embassy in other countries.

Read this article to know more about the renewal process of a Norwegian passport & the things related to it.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Påfør norsk pass på nettet                              Forny norsk pass på nettet

What is the eligibility criteria to renew a Norwegian passport?

Basically, to get the Norwegian passport renewed, you will have to be a Norwegian besides holding a Norwegian passport. The passport is issued as per the age of the applicant as there are 2 categories namely child passport & adult passport.

List of the documents required to renew a Norwegian passport:

 1. Current or a passport that is recently issued
 2. Identity card
 3. Birth certificate
 4. Marriage certificate (applicable to a very few applicants)
 5. 1 recent colour photograph
 6. Fee receipt
Sponsored Links

Steps to renew a Norwegian passport:

 1. The applicant will be required to fill the passport renewal application form
 2. You can find the form at the official passport issuing authorities’ website
 3. One can also take the form from the passport office
 4. Fill this form carefully
 5. Attach the documents that are required to get the passport
 6. Documents required to renew Norwegian passport can be checked in this topic
 7. The applicant will have to go personally to the passport office to submit the application form
 8. Use debit or credit card to pay the fee or pay it in cash
 9. After the successful submission of the application form, you would receive the passport application number on the acknowledgement
 10. Applicant has to make use of the passport application number to schedule an appointment
 11. This appointment is solely required for providing the bio – metric details to the concerned authorities
 12. Finger prints / signature / photographs form a part of these bio – metric details

Norwegian passport renewal application processing time:

Applicant has to wait for about 15 to 20 business days to get the passport renewed besides making sure of the fact that they have given the right details in the application form.

Validity of a Norwegian passport:

Sponsored Links
 1. 2 years is the validity of the passport till the children turn 5
 2. Till the children are 10 years old, their passport is valid for 3 years
 3. 5 years is the validity of the passport for the children who are aged 10 to 16 years
 4. However, for the applicants who are 16 years or more, their passport is valid for 10 years

Official download links:

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

If you wish to get some more information regarding the renewal process of Norwegian passport, then the links that have been mentioned here will come handy. Click on the following links to be taken to the official website –

 1. https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/ (OR)
 2. https://www.politi.no/oslo/tjenester/pass/passfoto/                  

Apply Norwegian Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

A Norwegian passport is issued to the citizens of Norway. And this passport can be applied for only when the nationals of Norway apply for it.

Essentially, Norwegians can get a passport issued at either the passport office in Norway or at the Norwegian embassy or a consulate when they are not in their country. Read this article to know how to apply for a Norwegian passport.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Påfør norsk pass på nettet                              Forny norsk pass på nettet

Eligibility criteria to apply for a Norwegian passport:

 1. The applicant has to be a citizen of Norway
 2. Secondly for an adult passport, age of the applicant should be 18 years or more than that
 3. Thirdly, for a child passport, applicant’s age has to be less than 18 years old

Documents to be submitted for an adult Norwegian passport:

 1. Proof of identity
 2. Birth certificate
 3. Marriage certificate
 4. 1 recent colour photograph
 5. Fee receipt

Documents required for a child Norwegian passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. Parental consent
 4. Identification proof of the parents including the marriage certificate
 5. 1 colour photograph
 6. Fee receipt
Sponsored Links

Procedure to apply for a Norwegian passport:

 1. First of all, the applicant has to fill the passport application form
 2. This form can be taken from either the official passport website or from any of the passport office
 3. Fill the application form correctly
 4. Next step would be to attach the documents
 5. The required documents have been listed in this article as well
 6. The applicant will then be required to submit this application form along with the documents at the passport office
 7. One has to keep it in mind that the form is to be submitted in – person only
 8. Pay the fee using a credit or a debit card or in cash
 9. When the form has been submitted successfully, then the applicant shall receive the passport application number on an acknowledgement
 10. The applicant will have to make use of this passport application number to provide the authorities the bio – metric details (finger prints / photographs / signature)
 11. These details are for confirmation (of identity) only

Norwegian passport application processing time:

When the passport application form has been verified, then the applicant will receive the passport in 15 to 20 business days. See to it that the form has been completely filled.

Validity of a Norwegian passport:

Sponsored Links
 1. For the children till they turn 5 years, validity of a passport is 2 years
 2. While 3 years is the passport’s validity for children till they turn 10 years
 3. For the citizens between the age group of 10 to 16 years, a Norwegian passport’s validity is 5 years
 4. Finally for the people who are 16 years old or more than that, their passport will be valid for 10 years

Official download links:

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online

For further clarification or more information regarding the Norwegian passport, click on the official links mentioned below –

 1. https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/ (OR)
 2. https://www.politi.no/oslo/tjenester/pass/passfoto/