Vernieuw Nederlands paspoort online

Sponsored Links

Het Nederlandse paspoort is een van de belangrijke documenten die de burgers van het Koninkrijk der Nederlanden hebben. Dus als uw paspoort niet meer geldig is, laat het dan vernieuwen. Lees dit artikel om te weten hoe u een Nederlands paspoort kunt verlengen.
Daarnaast leer je ook kennen wie een Nederlands paspoort / vergoeding / documenten / geldigheid etc. kan aanvragen.

Dutch Passport Online                              Renew Dutch Passport Online
Wie kan een Nederlands paspoort laten vernieuwen?
1. De burgers van het Koninkrijk der Nederlanden mogen hun Nederlandse paspoorten vernieuwen
2. Een persoon die 18 jaar of ouder is, moet zijn / haar paspoort vernieuwen in de categorie volwassenenpaspoorten
3. Wanneer de aanvrager echter jonger is dan 18 jaar, moet de aanvrager de categorie kinderen selecteren
4. Het is ook noodzakelijk dat de aanvrager in het bezit is van een huidig ​​paspoort of van het pas afgegeven Nederlandse paspoort
Lijst met documenten die nodig zijn om een ​​volwassen Nederlands paspoort te laten vernieuwen
1. Nederlands paspoort
2. Formulier voor aanvraag van paspoortvernieuwing ingevuld
3. Geboorteakte
4. Nederlandse nationaliteitsbewijs / Nederlandse identiteitskaart
5. Huwelijksakte van toepassing op een paar mensen
6. 1 kleurenfoto

Sponsored Links

Vereiste documenten om een ​​kind te krijgen Nederlands paspoort vernieuwd
1. Nederlands paspoort
2. Geboorteakte
3. Aanvraagformulier Nederlandse paspoortvernieuwing moet worden ingevuld
4. Nederlandse nationaliteitsbewijs of de Nederlandse identiteitskaart
5. Trouwakte van de ouders en bewijs van nationaliteit
6. toestemming van de ouders
7. 1 kleurenfoto
Procedure om een ​​Nederlands paspoort te laten vernieuwen
1. Ga naar het kantoor van de gemeente voor het aanvraagformulier voor paspoortvernieuwing
2. Vul alle vereiste gegevens in
3. Voeg de bovenstaande documenten toe, afhankelijk van wie de aanvrager is
4. Dien de documenten & het aanvraagformulier persoonlijk in bij het kantoor van de gemeente
5. Betaal vervolgens de kosten in contanten / via een betaalpas of een creditcard
6. Aanvrager krijgt een bevestiging (deze krijgt een paspoortaanvraagnummer) op het moment dat het aanvraagformulier voor verlenging met succes is ingediend
7. Plan een afspraak met behulp van het paspoortaanvraagnummer
8. Aanvragers moeten bio-metrische details verstrekken die niets anders zijn dan foto’s / vingerafdrukken / handtekening
Verwerkingstijd
Men moet ongeveer 5 werkdagen wachten om hun Nederlandse paspoort te laten hernieuwen als de documenten in de juiste volgorde zijn ingeleverd.
Geldigheid van een vernieuwd Nederlands paspoort
Het 2e Nederlandse paspoort wordt alleen uitgegeven aan mensen die vaak reizen. En dit paspoort is 2 jaar geldig vanaf de uitgavedatum.
Vergoeding om een ​​Nederlands paspoort te laten vernieuwen
1. Vergoeding voor het verlengen van een volwassenenpaspoort op het moment dat de aanvrager 18 of 18 jaar is, is € 99
2. € 85, – 50 is de vergoeding voor het verlengen van het kinderpaspoort als de leeftijd van de aanvrager minder is dan 18 jaar
Klik op de volgende link voor verdere verduidelijking of informatie – https://www.government.nl/
Sponsored Links

Solliciteer aanvraagformulier Nederlands paspoort online

Sponsored Links

Het Koninkrijk der Nederlanden geeft Nederlandse paspoorten uit en ze zijn gewend om naar het buitenland te reizen. Daarnaast dient een Nederlands paspoort ook als legitimatiebewijs. En als u op zoek bent om te weten hoe u een Nederlands paspoort aanvraagt, moet u dit artikel lezen.
De reden is dat we in dit artikel de procedure hebben gegeven om stap voor stap een Nederlands paspoort te krijgen. Je zult ook in staat zijn om de toelatingscriteria / documenten / geldigheid / vergoeding voor een Nederlands paspoort te leren.

Dutch Passport Online                              Renew Dutch Passport Online
Wat komt in aanmerking voor een Nederlands paspoort?
1. Individuen kunnen alleen een Nederlands paspoort aanvragen als zij burgers van het Koninkrijk der Nederlanden zijn
2. Bovendien wordt een Nederlands paspoort voor volwassenen afgegeven aan de personen die 18 jaar of ouder zijn
3. En als de aanvrager jonger dan 18 jaar is, dan moeten ze een aanvraag indienen in de categorie van het paspoort voor kinderen
Welke documenten moeten samen met het paspoortaanvraagformulier worden ingediend?
Documenten voor de volwassen Nederlandse paspoorten
1. Aanvragers moeten het volledig ingevulde paspoortaanvraagformulier indienen
2. Het volgende belangrijke document is het bewijs van de Nederlandse nationaliteit of de Nederlandse identiteitskaart
3. 1 recente foto (kleur)
4. Huwelijksakte is alleen van toepassing op enkele aanvragers
5. Geboorteakte

Sponsored Links

Documenten voor het kind Nederlands paspoort
1. Geboorteakte
2. Volledig ingevuld aanvraagformulier voor een Nederlands paspoort
3. Nederlandse nationaliteit (identiteits-) bewijs
4. toestemming van de ouders
5. Huwelijksakte evenals nationaliteitsbewijs van de ouders
6. 1 kleurenfoto
Te volgen stappen bij het aanvragen van een Nederlands paspoort
1. De aanvragers moeten het paspoortaanvraagformulier van het gemeentebureau ontvangen
2. Vul dit formulier zorgvuldig in
3. Voeg de documenten bij die in dit artikel worden genoemd
4. U dient het aanvraagformulier samen met de documenten persoonlijk in te dienen bij het kantoor van de gemeente
5. De volgende stap zou zijn om de paspoortaanvraag of de verwerkingskosten te betalen
6. Men kan de vergoeding betalen in contanten of via de creditcard / betaalpas
7. Wanneer het aanvraagformulier met succes is ingediend, ontvangt u een bevestiging
8. Deze bevestiging krijgt het aanvraagnummer van het paspoort
9. Gebruik dit nummer & maak een afspraak om de bio-metrische details te geven
10. Deze bio-metrische details omvatten vingerafdrukken / handtekening / foto
Verwerkingstijd
Hoewel het meestal ongeveer 5 werkdagen duurt voordat een Nederlands paspoort is afgegeven, moeten de aanvragers erop toezien dat de ingediende documenten juist zijn om het paspoort op zijn vroegst te krijgen.
Geldigheid van het Nederlandse paspoort
10 jaar is de geldigheid voor een normaal en zakelijk Nederlands paspoort. Voor minderjarigen is een Nederlands paspoort echter 5 jaar geldig.
Vergoeding voor een Nederlands paspoort
1. € 99 is de paspoortvergoeding voor de aanvragers die 18 jaar en ouder zijn
2. En als de aanvrager jonger is dan 18 jaar, is de paspoortvergoeding € 85. 50
Voor meer informatie klik op – https://www.government.nl/

Sponsored Links

Dutch Passport Apply Process with Application Form

Sponsored Links

The Kingdom of the Netherlands issue Dutch passports & they are used to travel overseas. Besides this, a Dutch passport also serves as an identification proof. And if you are on the look – out of getting to know as to how to apply for a Dutch passport then you must read this article.

The reason is, in this article we have given the procedure to get a Dutch passport in a step by step manner. You will also be able to learn the eligibility criteria / documents / validity / fee for a Dutch passport.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

What is the eligibility for a Dutch passport?

 1. Individuals can apply for a Dutch passport only when they are citizens of the Kingdom of the Netherlands
 2. Moreover an adult Dutch passport is issued to the people who are either 18 years old or above that
 3. And if the applicant is under 18 years of age then they have to apply in the children’s passport category

What are the documents that have to be submitted along with the passport application form?

Documents for the adult Dutch passports:

 1. Applicants have to submit the completely filled passport application form
 2. The next important document is the Dutch nationality proof or the Dutch identity card
 3. 1 recent photograph (colour)
 4. Marriage certificate is applicable only to a few applicants
 5. Birth certificate
Sponsored Links

Documents for the child Dutch passport:

 1. Birth certificate
 2. Completely filled Dutch passport application form
 3. Dutch nationality (identity) proof
 4. Parental consent
 5. Marriage certificate as well as nationality proof of the parents
 6. 1 colour photograph

Steps to be followed when applying for a Dutch passport:

 1. The applicants will have to get the passport application form from the Municipality office
 2. Fill this form carefully
 3. Attach the documents that have been mentioned in this article
 4. You will be required to submit the application form along with the documents in person at the Municipality office
 5. The next step would be to pay the passport application or the processing fee
 6. One can pay the fee either in cash or through the credit / debit card
 7. When the application form has been successfully submitted, you will be receiving an acknowledgement
 8. This acknowledgment will have the passport application number
 9. Use this number & schedule an appointment to give the bio – metric details
 10. This bio – metric details include finger prints / signature / photograph

Processing time:

Even though it usually takes about 5 working days to get a Dutch passport issued still the applicants have to see to it that the documents submitted are correct in order to get the passport at the earliest.

Validity of the Dutch passport:

10 years is the validity for a regular as well as business Dutch passport. However for minors, a Dutch passport is valid for 5 years.

Fee for a Dutch passport:

 1. € 99 is the passport fee for the applicants who are 18 years & above that
 2. And if the applicant is under the age of 18 then the passport fee is € 85. 50

For more information click on – https://www.government.nl/

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online

Dutch Passport Renewal Process with Application Form

Sponsored Links

Dutch passport is one of the important documents that the citizens of the Kingdom of the Netherlands have. Hence if your passport is no more valid then get it renewed. Read this article to know how to renew a Dutch passport.

In addition to this, you will also get to know as to who can apply for a Dutch passport / fee / documents / validity etc.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Who can get a Dutch passport renewed?

 1. The citizens of the Kingdom of the Netherlands are allowed to renew their Dutch passports
 2. A person who is 18 years or more than that has to renew her / his passport in the adults passports category
 3. However, when the applicant is under 18 years, then the applicant has to select the children’s category
 4. It is also necessary for the applicant to hold a current passport or the recently issued Dutch passport

List of documents required to get an adult Dutch passport renewed:

 1. Dutch passport
 2. Filled in passport renewal application form
 3. Birth certificate
 4. Dutch nationality proof / Dutch identity card
 5. Marriage certificate applicable to a few people
 6. 1 colour photograph
Sponsored Links

Documents required to get a child Dutch passport renewed:

 1. Dutch passport
 2. Birth certificate
 3. Dutch passport renewal application form has to be filled
 4. Dutch nationality proof or the Dutch identity card
 5. Parent’s marriage certificate & nationality proof
 6. Parental consent
 7. 1 colour photograph

Procedure to get a Dutch passport renewed:

 1. Go to the Municipality office to get the passport renewal application form
 2. Fill in all the required details
 3. Next enclose above mentioned documents depending as to who is the applicant
 4. Submit the documents & application form at the Municipality office in person
 5. Next pay the fee in cash / through debit or a credit card
 6. Applicant will get an acknowledgement (this will have a passport application number) at the time the renewal application form has been successfully submitted
 7. Schedule an appointment with the help of the passport application number
 8. Applicants will be required to provide bio – metric details which are nothing but photograph / finger prints / signature

Processing time:

One has to wait for about 5 working days to get their Dutch passport renewed only when the documents have been submitted in the correct order.

Validity of a renewed Dutch passport:

The 2nd Dutch passport is issued only to the people who travel often. And this passport is valid for 2 years that is from the date of issue.

Fee to get a Dutch passport renewed:

 1. Fee for renewing an adult passport that is when the applicant is 18 years or 18 years plus, is € 99
 2. € 85. 50 is the fee to renew child passport where the age of the applicant is less than 18 years

Click on the following link for further clarification or information – https://www.government.nl/

Sponsored Links

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport