Чекори за обновување на македонскиот пасош за обновување на формата на интернет

Sponsored Links

Сега граѓаните на Република Македонија ќе можат да го обноват пасошот кога ќе аплицираат за обновување на пасош во Министерството за Македонија кога во Македонија или во македонска амбасада или конзулат кога се во други земји.
Може да се прочита овој напис, да се знае повеќе за процесот за обновување на македонскиот пасош. Освен тоа, исто така, ќе се запознаете со надоместокот за обновување на пасошот / формуларот за преземање на апликацијата / валидноста на пасошот / документите кои треба да се достават за обновување на пасошот.

Macedonian Passport Online                      Renew Macedonian Passport Online
Чекори за обновување на македонскиот пасош:
1. Пополнете го формуларот за апликација за обновување на пасош
2. Ќе го добиете на веб-страницата на официјалниот пасош
3. Или, исто така, можете да го соберете од канцеларијата за пасош
4. Откако форматот е пополнет правилно, приложете ги документите
5. Документите за обновување на пасошот на Македонија се наведени тука
6. Поднесете го образецот за апликација за обновување на пасош во лице во македонска пасошка канцеларија
7. Цената за пасош / такса за обработка треба да се плати во готово или со користење дебитна / кредитна картичка
8. Кога формуларот за апликација за обновување е успешно поднесен, кандидатот добива потврда
9. Ова признание исто така ќе има број на апликација за пасош
10. Земете го овој број на пријавата за да го продолжите процесот
11. Распоредувајте средба со властите за да ги обезбедите биометриските детали
12. Овие детали, исто така, вклучуваат отпечатоци од прст / фотографија / потпис
13. Имајте го на ум дека кога овие детали ќе бидат дадени само тогаш ќе го обновите пасошот

Sponsored Links

Документи потребни за обновување на македонски пасош за возрасни:
1. Неодамна издаден или тековен пасош
2. Доказ за идентификација
3. Брак сертификат
4. Потврда за плаќање
Документи потребни за обновување на дете македонски пасош:
1. Тековни или пасош кој неодамна е издаден од страна на властите
2. Лична карта
3. Родителска согласност
4. Идентификациски документи на родителите
5. Матичен сертификат на родителите
6. Потврда за плаќање
Провизија за обновување на македонски пасош:
1. Процедурата за обработка е 1500 денари
2. Административен печат чини 50 денари
3. Трошоци за административни даночни пријави 50 денари за апликанти на возраст од 4 години или помалку дека / 250 денари се смета за надоместок за апликанти кои се од 4 до 27 години / 500 денари е надоместокот за апликанти на возраст од 27 или повеќе години
Валидност на македонскиот пасош:
1. 2 години е валидноста на пасошот за апликантите до времето на кое тие се претвораат 4 години
2. 5 години е валидност на пасош за апликантите на возраст под 27 години
3. Меѓутоа, за 27 години или плус апликанти, 10 години е валидноста на пасошот
Време за обработка на апликација за обновување на пасош:
За да се обнови пасошот, кандидатот мора да чека околу 15 до 20 работни дена.
Македонски апликација за обновување на пасош за преземање линкови:
1. За да ја преземете македонската апликација за обновување на пасош, кликнете на – http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-macedonian-citizens/travel-documents
2. За натамошно појаснување кликнете – http://www.mvr.gov.mk/

Sponsored Links

Примена на македонски пасош онлајн формулар за аплицирање

Sponsored Links

На државјаните на Република Македонија му е издаден македонскиот пасош за да можат да ги преминат границите и да одат во други земји со мали или никакви проблеми. Општо земено, Министерството за надворешни работи, Република Македонија се грижи за издавање на пасош. Меѓутоа, ако сте во Македонија, тогаш Министерството за внатрешни работи е должно да издаде пасош.
И ако сте во друга земја, тогаш можете да добиете македонски пасош од македонската амбасада. Прочитајте го овој напис, да знаете како да аплицирате за македонски пасош и други работи поврзани со овој пасош.

Macedonian Passport Online                      Renew Macedonian Passport Online
Процес за добивање на македонски пасош:
1. Собери го формуларот за апликација за пасош од канцеларијата за пасош
2. Еден може да го симнете и формуларот од веб-страницата на официјалниот пасош
3. Следниот чекор е правилно да го пополните формуларот за апликација
4. Приложете ги документите што треба да се поднесат при аплицирање за пасош
5. Апликантите сами ќе мора да одат и да го достават формуларот за апликација во канцеларијата за пасоши
6. Тие не треба да заборават да платат такса за обработка која е исто така позната како такса за пасош
7. Провизија може да се плати или во готово или дебитна / кредитна картичка
8. Времето за пријавување на пасош е успешно поднесено, на потврда ќе го добиете бројот на апликацијата за пасош
9. Апликантите можат да го искористат овој број на апликација за пасош за да закажат состанок
10. Ова назначување треба да биде закажано за да се дадат детали, имено прст печатење / потпис / фотографија
11. Овие детали се познати како биометриски детали и тие треба да се дадат ако сакате да добиете пасош

Sponsored Links

Потребни документи за македонски пасош за возрасни:
1. Доказ за идентитет
2. Брак сертификат
3. Потврда за плаќање
Потребни документи за дете македонски пасош:
1. Лична карта
2. Потврда за плаќање
3. Родителска согласност
4. Идентификациски документи на родителите
5. Уверение за бракот на родителите
Провизија за македонски пасош:
1. 1500 денари е такса за обработка
2. Додека 50 денари е административен печат
3. Административната такса е 50 МКД за 4 години или под таа возраст / 250 МКД е надоместокот за апликанти на возраст од 4 и 27 500 МКД за 27 или повеќе од 27 години
Валидност на македонскиот пасош:
1. Пасошот важи 10 години, ако апликантите имаат 27 години или повеќе од тоа
2. За под 27-годишна возраст апликантите, 5 години е валидноста на пасошот
3. До поднесување на пријавените 4, нивниот пасош важи 2 години
Време за обработка на апликација за македонски пасош:
Потребно е околу 20 работни дена да се издаде пасош.

Sponsored Links

Превземи македонски формулар за апликација за пасоши:
1. За да ја преземете образецот за пасош за македонски пасош, кликнете на – http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-macedonian-citizens/travel-documents
И ако сакате да добиете повеќе информации за пасошот, кликнете на – http://www.mvr.gov.mk/

Steps to Renew Macedonian Passport Renewal Online Application Form Download

Sponsored Links

Now the citizens of the Republic of Macedonia will be able to get the passport renewed when they apply for a passport renewal at the Ministry of Macedonia when in Macedonia or at a Macedonian embassy or a consulate when they are in other countries.

One can read this article, to know more about the process of how to renew a Macedonian passport. Apart from this, you will also get to know the passport renewal fee/application form download link/validity of the passport/documents to be submitted to get the passport renewed.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Македонски пасош се пријавува онлајн   Обнови македонскиот пасош онлајн

Steps to have a Macedonian passport renewed:

 1. Fill the passport renewal application form
 2. You will get it at the official passport website
 3. Or you may also collect it from the passport office
 4. Once the form is filled correctly, attach the documents
 5. Documents required for a Macedonian passport renewal have been listed here
 6. Submit the passport renewal application form in person at a Macedonian passport office
 7. Passport charges/processing fee is to be paid in cash or by using debit/credit card
 8. When the renewal application form is successfully submitted, the applicant gets an acknowledgement
 9. This acknowledgement will also have passport application number
 10. Take this application number to continue the process
 11. Schedule an appointment with the authorities to provide the biometric details
 12. These details also include the fingerprints/photograph/signature
 13. Keep it in mind that when these details are given only then you will have your passport renewed
Sponsored Links

Documents required to renew an adult Macedonian passport:

 1. Recently issued or a current passport
 2. Identification proof
 3. Marriage certificate
 4. Fee receipt

Documents required to renew a child Macedonian passport:

 1. Current or a passport that is issued recently by the authorities
 2. Identity card
 3. Parental consent
 4. Identification documents of the parents
 5. Parent’s Marriage certificate
 6. Fee receipt

The fee to renew a Macedonian passport:

 1. The processing fee is 1500 MKD
 2. The administrative stamp costs 50 MKD
 3. Administrative tax receipt costs 50 MKD for applicants aged 4 years or less than / 250 MKD happens to be the fee for applicants who are 4 to 27 years old / 500 MKD is the fee for applicants aged 27 or above that

The validity of a Macedonian passport:

 1. 2 years is the passport’s validity for applicants till the time they turn 4 years
 2. 5 years is a passport’s validity for applicants under the age of 27
 3. However, for 27 years old or plus applicants, 10 years is the passport’s validity

Macedonian passport renewal application processing time:

Sponsored Links

To have the passport renewed, an applicant has to wait for about 15 to 20 working days.

Macedonian passport renewal application form download links:

 1. To download a Macedonian passport renewal application form, click on – http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-macedonian-citizens/travel-documents
 2. For further clarification click – http://www.mvr.gov.mk/

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Steps to Apply Macedonian Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

Citizens of the Republic of Macedonia are issued the Macedonian passport so that they can cross the borders & go to the other countries with little or no trouble at all. Generally, the Ministry of Foreign Affairs, the Republic of Macedonia takes care of issuing the passport. However, if you are in Macedonia then it is the duty of the Ministry of Interior to issue a passport.

And if you are away in another country then you can get a Macedonian passport from the Macedonian embassy. Read this article, to know how to apply for a Macedonian passport & the other things related to this passport.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Македонски пасош се пријавува онлајн   Обнови македонскиот пасош онлајн

Process to get a Macedonian passport:

 1. Collect the passport application form from the passport office
 2. One can also download the form from the official passport website
 3. Next step is to fill the application form correctly
 4. Attach the documents that have to be submitted when applying for a passport
 5. Applicants will have to themselves go & submit the application form at the passport office
 6. They should not forget to pay the processing fee which is also known as the passport fee
 7. The fee can be paid either in cash or a debit/credit card
 8. The time a passport application form has been successfully submitted, you will get the passport application number on an acknowledgement
 9. Applicants can make use of this passport application number to schedule an appointment
 10. This appointment is to be scheduled in order to give details namely fingerprint/signature/photograph
 11. These details are known as the biometric details & these have to be given if you wish to get a passport
Sponsored Links

Documents required for an adult Macedonian passport:

 1. Identity proof
 2. Marriage certificate
 3. Fee receipt

Documents required for a child Macedonian passport:

 1. Identity card
 2. Fee receipt
 3. Parental consent
 4. Identification documents of the parents
 5. Marriage certificate of the parents

Fee for a Macedonian passport:

 1. 1500 MKD is the processing fee
 2. Whereas 50 MKD is the administrative stamp
 3. The administrative tax receipt is as follows 50 MKD for 4 years or under that age / 250 MKD is the fee for applicants aged between 4 & 27 / 500 MKD for 27 or more than 27 years old

Macedonian passport’s validity:

 1. Passport is valid for 10 years if the applicants are 27 years old or more than that
 2. For under the age of 27 years applicants, 5 years is the validity of the passport
 3. Till the applicants turn 4, their passport is valid for 2 years

Processing time for a Macedonian passport application:

It takes about 20 business days to have the passport issued.

Sponsored Links

Download Macedonian passport application form:

 1. To download the passport application form for a Macedonian passport, click on – http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/consular-services/for-macedonian-citizens/travel-documents
 2. And if you wish to get some more information on the said passport, just click on – http://www.mvr.gov.mk/

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online