Taikyti Lietuvos paso internetinę paraiškos formą Parsisiųsti

Sponsored Links

Lietuvos pasai išduodami Lietuvos piliečiams. Galite kreiptis dėl šio paso, o Lietuvoje – policijos ar Lietuvos ambasadoje.
Kokie yra Lietuvos paso paraiškos atitikimo kriterijai?
1. Norėdami kreiptis dėl Lietuvos paso, pareiškėjas turi būti Lietuvos pilietis
2. Antra, jei pareiškėjas yra 16 ar daugiau metų, pareiškėjas turės kreiptis dėl suaugusiojo paso
3. Nors likusius piliečius (kurie yra jaunesni nei 16 metų) turės kreiptis dėl vaiko paso
Dokumentų, kurie turi būti pateikti pateikiant prašymą surašyti suaugusiesiems lietuvių pasą, sąrašas

Sponsored Links

1. Gimimo liudijimas
2. Tapatumo įrodymas
3. 2 naujausios spalvotos nuotraukos
4. Santuokos liudijimas (taikomas tik keliems pareiškėjams)
5. Mokesčio kvitas
Vaikui reikalingi dokumentai Lietuvos pasas

Apply Lithuanian Passport Online
1. Gimimo liudijimas
2. Tapatumo įrodymas
3. 2 naujausios spalvotos nuotraukos
4. Tėvų sutikimas
5. Tėvų santuokos liudijimas
6. Tėvų identifikavimo kortelės
7. Mokesčio kvitas
Sponsored Links

Procesas kreiptis dėl Lietuvos paso
1. Pareiškėjas turės gauti paso paraiškos formą iš paso įstaigos / vietos policijos nuovados
2. Taip pat galite kreiptis į Migracijos departamento oficialiąją svetainę, kad gautumėte formą
3. Paimkite paraiškos formą ir užpildykite ją teisingai
4. Reikia įsitikinti, kad užpildant paraiškos formą nėra klaidų
5. Pateikus paso paraiškos formą, turėsite pridėti dokumentus, reikalingus išduodant pasą
6. Kitas žingsnis – pateikti paraiškos formą kartu su dokumentais
7. Pareiškėjui taip pat nereikia pamiršti sumokėti mokesčio
8. Mokestis gali būti mokamas grynaisiais pinigais arba naudojant debeto ar kredito kortelę
9. Lietuvos paso paraiškos formos laiku buvo sėkmingai pateikta, pareiškėjas gaus paso paraiškos numerį
10. Šis numeris pateikiamas patvirtinimo kvite
11. Naudokite šį paso paraiškos numerį, kad planuotumėte susitikimą biure
12. Šį paskyrimą niekada negalima praleisti, nes pareiškėjas turi pateikti tokią informaciją kaip pirštų atspaudai / nuotrauka / parašas
13. Šie duomenys yra žinomi kaip biometriniai duomenys
Lietuvos paso galiojimas
1. Suaugusio paso atveju 10 metų yra paso galiojimas
2. Vaikams nuo 5 iki 16 metų paso galiojimas yra 5 metai
3. 2 metų paso galiojimas yra vaikams iki 5 metų amžiaus
Lietuvos paso mokestis
1. 100 EUR yra mokestis už suaugusiojo pasą
2. Nors 50 EUR yra mokestis už vaiko pasą
Lietuvos paso paraiškos apdorojimo laikas
Išdavus Lietuvos pasą, iš esmės tai užtruks apie 10-15 darbo dienų. Taip pat reikia įsitikinti, kad pateikti dokumentai yra visiškai teisingi.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Lietuvos pasus, spustelėkite – http://www.migracija.lt/index.php?-1497548128, kad nukreiptumėte į oficialią Lietuvos migracijos departamento svetainę.

Sponsored Links

Apply Lithuanian Passport Online Application Form Download

Sponsored Links

Lithuanian passports are issued to the citizens of Lithuania. One can apply for this passport while in Lithuania at the police office or at a Lithuanian embassy.

Taikyti Lietuvos pasą internetu

What is the eligibility criteria to apply for a Lithuanian passport?

 1. To apply for a Lithuanian passport, the applicant has to be a citizen of Lithuania
 2. Secondly, if the applicant is 16 years old or more, then the applicant will have to apply for an adult passport
 3. While the rest of the citizens (who are below the age of 16) will have to apply for a child passport

List of documents to be submitted when applying for an adult Lithuanian passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. 2 recent colour photographs
 4. Marriage certificate (applicable to a few applicants only)
 5. Fee receipt

Documents required for a child Lithuanian passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. 2 recent colour photographs
 4. Parental consent
 5. Parent’s marriage certificate
 6. Identification cards of the parents
 7. Fee receipt
Sponsored Links

Process to apply for a Lithuanian passport:

 1. The applicant will be required to get the passport application form from the passport office / local police station
 2. You can also go to the Migration Department’s official website to get the form
 3. Take the application form & fill it with the correct details
 4. One has to make sure of the fact that there are no mistakes made when filling the application form
 5. Once the passport application form is filled, you will have to attach the documents that are required to have the passport issued
 6. Next step is to submit the application form along with the documents
 7. The applicant also does not have to forget to pay the fee
 8. Fee can be paid either in cash or by using a debit or credit card
 9. The time Lithuanian passport application form has been successfully submitted, the applicant will receive the passport application number
 10. This number is found on the acknowledgement receipt
 11. Use this passport application number to schedule an appointment at the office
 12. This appointment can never be skipped as the applicant has to provide details such as finger prints / photograph / signature
 13. These details are known as the bio – metric details

Lithuanian passport validity:

 1. For adult passport, 10 years is the validity of the passport
 2. For children aged between 5 & 16 years, a passport’s validity is 5 years
 3. 2 years is the passport’s validity for children under the age of 5

Lithuanian passport fee:

 1. 100 EUR is the fee for an adult passport
 2. While 50 EUR is the fee for a child passport

Lithuanian passport application processing time:

To have the Lithuanian passport issued, it would essentially take about 10 to 15 business days. One must also see to it that the documents submitted are absolutely correct.

For more information on the Lithuanian passports, click on – http://www.migracija.lt/index.php?-1497548128 to be directed to the official website of Migration Department of Lithuania.

Sponsored Links