Ansøg Danmark Passport Online ansøgningsskema

Sponsored Links

Borgere i Kongeriget Danmark udstedes de danske pas, så de kan rejse til forskellige destinationer over hele verden uden problemer. I denne artikel lærer man hvordan man ansøger om et dansk pas udover de krævede dokumenter / gebyr / støtteberettigelseskriterier og mange andre ting.
Hvem er berettiget til at få et dansk pas?
Ansøgeren skal være dansk statsborger. Hertil kommer, at hvis ansøgerens alder er 18 år eller mere end da, skal de ansøge om et voksen dansk pas. Men hvis ansøgerens alder er under 18 år, er der kun 1 mulighed tilbage, og det er ansøgeren der kan ansøge om et barnpas.

Denmark Passport
Liste over dokumenter, der kræves til et dansk voksenpas
1. 1 nyligt farvefotografi
2. Bevis for identitet
3. Fødselsattest i original
4. Ægteskab certifikat (gælder kun for et par ansøgere)
Dokumenter krævet til et barn dansk pas
1. Fødselsattest
2. Identitetsbevis
3. 1 nyligt farvefotografi
4. Forældres oprindelige pas
5. Forældres samtykke og deres ægteskab certifikat (original)

Sponsored Links

Procedure for at ansøge om et dansk pas
1. Man kan downloade det danske pas ansøgningsskema fra Danmarks Udenrigsministeriets officielle hjemmeside
2. Udfyld det komplette ansøgningsskema
3. Sørg for, at ansøgningsskemaet har korrekte oplysninger
4. Læg de dokumenter, der også er opført i denne artikel
5. Ansøger skal indsende blanketten samt dokumenterne i person til paskontoret
6. Næste trin ville være at betale gebyret i enten kontanter eller ved hjælp af kredit eller et betalingskort
7. Når det danske pas sammen med dokumenterne er indgivet, vil ansøgeren få bekræftelsen
8. Denne bekræftelse vil have pasnummeret
9. Brug dette nummer til at planlægge en aftale
10. Denne aftale skal træffes, så ansøgeren kan give de biometriske data
11. Disse biometriske detaljer omfatter fingeraftryk / signatur / fotografier
Dansk pas ansøgning behandlingstid
Det tager cirka 10 dage at få det danske pas udstedt. Dette ville dog kun ske, når dokumenterne er indsendt i en ordentlig rækkefølge.
Gebyr for et dansk pas
Man skal betale 955 kr. Som det danske pasgebyr for at få udstedt dette pas.
Gyldigheden af ​​et dansk pas
1. For børn, indtil de når op til 1, er 28 måneder passets gyldighed
2. Ansøgere i aldersgruppen 2 og 17 år, passet er gyldigt i 64 måneder
3. Mens det er 124 måneder for de personer, der er 18 eller mere end det
Download links
For enten at downloade ansøgningsskemaet eller for at tydeliggøre dine tvivl om det danske pas, skal du klikke på nedenstående link, der henvises til Danmarks Udenrigsministeriets officielle hjemmeside. Linket er – http://um.dk/en/

Sponsored Links

Denmark Passport Apply Process with Application Form

Sponsored Links

Citizens of the Kingdom of Denmark are issued the Danish passports so that they can travel to various destinations across the world without any trouble. In this article get to know as to how to apply for a Danish passport besides the documents required / fee / eligibility criteria & many other things.

Danmark pas

Who is eligible to get a Danish passport?

The applicant has to be a Danish citizen. Besides this, if the age of the applicant is 18 years or more than that then, they will have to apply for an adult Danish passport. However, if the applicant’s age is less than 18 years old then there is only 1 option left & that is the applicant may apply for a child passport.

List of documents required for a Danish adult passport:

 1. 1 recent colour photograph
 2. Proof of identity
 3. Birth certificate in original
 4. Marriage certificate (applicable only to a few applicants)

Documents required for a child Danish passport:

 1. Birth certificate
 2. Identity proof
 3. 1 recent colour photograph
 4. Original passports of the parents
 5. Parental consent & their marriage certificate (original)
Sponsored Links

Procedure to apply for a Danish passport:

 1. One can download the Danish passport application form from the official website of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
 2. Fill the complete application form
 3. Make sure of the fact that the application form has correct details
 4. Enclose the documents that have also been listed in this article
 5. Applicant will have to submit the form as well as the documents in – person to the passport office
 6. Next step would be to pay the fee in either cash or using the credit or a debit card
 7. Once the Danish passport along with the documents have been successfully submitted, then the applicant will get the acknowledgement
 8. This acknowledgement will have the passport application number
 9. Use this number to schedule an appointment
 10. This appointment is required to be taken so that the applicant can give the bio – metric data
 11. These bio – metric details include finger prints / signature / photographs

Danish passport application processing time:

It would approximately take about 10 days to get the Danish passport issued. This would however happen only when the documents are submitted in a proper order.

Fee for a Danish passport:

One has to pay DKK 955 as the Danish passport fee to get this passport issued.

Validity of a Danish passport:

 1. For children till they reach the age of 1, 28 months is the passport’s validity
 2. Applicants in the age group of 2 & 17 years, passport is valid for 64 months
 3. While it is 124 months for the individuals who are 18 or more than that

Download links:

To either download the application form or to clarify your doubts regarding the Danish passport, click on the following link to be directed to the official website of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark. The link is – http://um.dk/en/

Sponsored Links