Prijavite se za preuzimanje hrvatskog putovnice za online prijavu

Sponsored Links

Samo državljani Republike Hrvatske mogu podnijeti zahtjev za hrvatsku putovnicu jer će im ovaj dokument omogućiti da bez ikakvih problema putuju na međunarodna odredišta. Pored toga, odgovornost Ministarstva unutarnjih poslova je izdavanje tih putovnica građanima Hrvatske.
Stoga, kada državljani Hrvatske žele podnijeti zahtjev za hrvatsku putovnicu, to mogu učiniti u Ministarstvu unutarnjih poslova kada su u Hrvatskoj. A ako se uopće dogodi da budu u nekoj drugoj zemlji, onda se mogu obratiti hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu kako bi dobili hrvatsku putovnicu.
U ovom članku jasno smo naveli kako podnijeti zahtjev za hrvatsku putovnicu u jednostavnim koracima. Također ćete upoznati sa cjelokupnim postupkom prijave / pristojbi za putovnicu / valjanosti potrebne putovnice / dokumenata / približnog vremena obrade zahtjeva itd.
Pročitajte više o procesu prijave hrvatskih putovnica.
Postupak podnošenja zahtjeva za hrvatsku putovnicu

Croatian Passport
1. Prije svega morat ćete dobiti prijavnicu za putovnicu iz ureda za putovnicu
2. Ili se može i prikupiti obrazac s službene web stranice
3. Ispunite ovaj obrazac za prijavu putovnice
4. Podnositelj zahtjeva mora pažljivo popuniti prijavni obrazac
5. Sljedeći korak bio bi priložiti dokumente koji su navedeni (u nastavku) u ovom članku
6. Kada su gore navedeni koraci završeni, podnositelj zahtjeva mora naknadno platiti troškove za putovnicu
7. Podnositelj zahtjeva može platiti naknadu u gotovini ili koristiti svoju debitnu karticu ili kreditnu karticu
8. Kada je obrazac uspješno poslan, podnositelj zahtjeva prima potvrdu
9. Koristite broj zahtjeva za putovnicom danom na priznanju kako biste zakazali sastanak s nadležnim tijelima
10. Ovaj sastanak bit će potreban kako bi se dobili detalji kao što su otisci prsta / fotografije / potpis
11. Navedene pojedinosti poznate su kao biometrijske pojedinosti
12. Samo ako se gore navedeni detalji koji su bioometrijski detalji dani nadležnim tijelima, izdat će putovnicu podnositelju zahtjeva

Sponsored Links

Dokumenti potrebni za dobivanje odrasle hrvatske putovnice
1. rodni list
2. Dokaz o identitetu
3. Potvrda o bračnoj zajednici (samo onoj koja je primjenjiva)
4. Prijem računa
Dokumenti potrebni za djetetovu putovnicu
1. rodni list
2. Roditeljski pristanak
3. Roditeljski identifikacijski dokumenti
4. Potvrda o bračnoj pripadnosti roditelja
5. Potvrda pristojbe
Hrvatska naknada za putovnicu i valjanost hrvatske putovnice
1. Trebate platiti 390 kuna za izdavanje putovnice
2. Ova putovnica općenito vrijedi oko 5/6 do 10 godina od vremena izdavanja
Vrijeme obrade zahtjeva za hrvatskom putovnicom
Obično bi trebalo oko 10 do 15 radnih dana da se izda putovnica.
Veza za prijavu za hrvatsku putovnicu
1. Da biste preuzeli prijavnicu za hrvatsku putovnicu, kliknite na – http://www.mup.hr/44.aspx
2. Za više pojedinosti o hrvatskoj putovnici kliknite na – http://www.mup.hr/default.aspx?id=1257
Bilješka
S vremena na vrijeme možda želite obnoviti svoju hrvatsku putovnicu, ali to ne možete učiniti jer objekt za obnovu hrvatske putovnice nije dostupan i morat ćete se prijaviti za novu hrvatsku putovnicu nakon isteka već izdane putovnice.

Sponsored Links

Croatia Passport Apply Process with Application Form

Sponsored Links

Only the nationals of the Republic of Croatia can apply for a Croatian passport as this document will enable them to travel to international destinations without any trouble. Besides this, it is the responsibility of the Ministry of the Interior to issue these passports to the citizens of Croatia.

Therefore, when the nationals of Croatia wish to apply for a Croatian passport, they can do so at the Ministry of Interior when they are in Croatia. And if at all they happen to be in some other country then they can approach the Croatian embassy or a consulate to get the Croatian passport issued.

In this article, we have very clearly stated as to how to apply for a Croatian passport in simple steps. You will also get to know the complete procedure of the application process / passport fee / validity of the passport / documents required / approximate application processing time etc.

Primajte hrvatsku putovnicu 

Read on to know more about the Croatian passports application process.

Procedure to apply for a Croatian passport:

 1. First of all you will have to get a passport application form from the passport office
 2. Or one can also collect the form from the official website
 3. Fill this passport application form
 4. The applicant has to fill the application form carefully
 5. Next step would be to attach the documents that have been listed (below) in this article as well
 6. Once the above steps are completed, the applicant has to next pay the passport charges
 7. The applicant can pay the fee either in cash or use their debit card or a credit card
 8. When the form has been submitted successfully, the applicant receives an acknowledgement
 9. Use the passport application number given on the acknowledgement to book an appointment with the concerned authorities
 10. This appointment will be required in order to give details such as finger prints / photographs / signature
 11. The above stated details are known as the bio – metric details
 12. Only when the above details that is bio – metric details are given to the authorities, will the passport be issued to the applicant
Sponsored Links

Documents required to get an adult Croatian passport:

 1. Birth certificate
 2. Proof of identity
 3. Marriage certificate (only to the ones it is applicable)
 4. Fee receipt

Documents required to get a child Croatian passport:

 1. Birth certificate
 2. Parental consent
 3. Parent’s identification documents
 4. Marriage certificate of the parents
 5. Fee receipt

Croatian passport fee & validity of a Croatian passport:

 1. One has to pay 390 HRK to get a passport issued
 2. And this passport is generally valid for about 5 / 6 to 10 years from the time it is issued

Croatian passport application processing time:

It would generally take about 10 to 15 working days to have the passport issued.

Croatian passport download application form link:

 1. To download the Croatian passport application form click on – http://www.mup.hr/44.aspx
 2. For more details on the Croatian passport click on – http://www.mup.hr/default.aspx?id=1257

Note:

At times you may wish to renew your Croatian passport, but you cannot do so as the facility to renew a Croatian passport is not available & one will have to apply for a new Croatian passport when the already issued passport expires.

Sponsored Links