Обновяване на онлайн формуляра за обновяване на български паспорт

Sponsored Links

Гражданите на България вече ще могат да подновят паспорта си. Когато сте в България, подновявайте паспорта си в паспорния център. Но ако случайно сте навсякъде по света, тогава ще трябва да отидете в българското посолство или консулство за подновяване на паспорта.
В тази статия много ясно ни беше дадена процедурата за подновяване на българския паспорт. Можете също така да узнаете коя ще бъде таксата / валидността на паспорта и т.н.

Bulgarian Passport                              Renew Bulgarian Passport
Какви са критериите за подновяване на българския паспорт?
По същество, за да подновиш българския си паспорт, ще трябва да си гражданин на България. Освен това, ще трябва да сте навършили 18 години (или повече), за да получите паспорт за възрастни, в противен случай можете да го подновите в категорията на паспорта за деца.
Списък на документите, подлежащи на подновяване на българския паспорт
1. Трябва да подадете актуален или наскоро издаден български паспорт
2. Доказателство за самоличност
3. Българска лична карта
4. 4 скорошни цветни снимки

Sponsored Links

Процесът за подновяване на българския паспорт
1. Кандидатът ще може да поднови паспорта, когато го подаде в паспортния офис
2. Съберете формуляра от паспортния офис и го запълнете внимателно
3. Направете смисъл, че не правите грешки
4. В следващата стъпка приложете документите, които са изброени в тази статия
5. Когато формулярът е попълнен и приложените документи, можете да подадете заявлението в паспортната служба
6. По-късно заявителят ще бъде задължен да плати таксата
7. Може да се плати таксата с кредитна или дебитна карта
8. Можете да платите таксата в брой
9. След приключване на всички формалности, ще получите номера на заявлението за паспорт
10. Този номер може да бъде намерен в потвърждението, което получавате, след като бъде изпратен формулярът
11. Използвайте това потвърждение и най-вече номера на заявлението за паспорт, за да насрочите среща
12. Това назначаване е необходимо, за да се предоставят биометричните данни
13. Биометричните данни не са нищо друго освен пръстови отпечатъци / подпис / фотография
Време за обработка на заявката за подновяване на паспорта
За да подновиш българския паспорт, ще трябва да изчакаш около 90 дни. В същото време трябва да видите, че документите, освен представения формуляр, са абсолютно верни.
Такса за подновяване на български паспорт
За подновяване на български паспорт трябва да платите около 20 евро или 40 лв. След заплащането на тази такса, паспортът се подновява.
Каква е валидността на българския паспорт?
Тъй като повечето от нас вече знаят, че българският паспорт е издаден от Министерството на външните работи; и, що се отнася до валидността, този паспорт ще бъде валиден за 5 години. Тези 5 години се отчитат от деня, в който вашият паспорт бъде подновен.
Най-важното е, че няма разлика между валидността на паспортите на възрастните или децата, тъй като и паспортите са валидни само за 5 години.
За повече информация или изясняване на българския паспорт кликнете на връзката, дадена тук – http://www.mfa.bg/bg/pages/49/index.html

Sponsored Links

Приложете онлайн формуляра за кандидатстване за български паспорт

Sponsored Links

Българският паспорт е документът за пътуване, издаден на българските граждани. В допълнение към това, международният документ за пътуване служи като доказателство за българското гражданство. Министерството на външните работи отговаря за издаването на тези паспорти.
В тази статия нека да се съсредоточим върху това как да кандидатстваме за български паспорт; и да научите какви документи да се представят както за дете, така и за паспорт за възрастни / такси / валидност и др. Продължете да четете, за да научите повече за този паспорт.

Bulgarian Passport                              Renew Bulgarian Passport
Кой има право да получи български паспорт?
По принцип един гражданин на България може да кандидатства за български паспорт. Освен това, ако кандидатът е навършил 18 години, то той ще трябва да кандидатства за българския паспорт за възрастни; докато кандидатите под 18-годишна възраст могат да кандидатстват за български паспорт за деца.
Документи, необходими за паспорт за възрастни
1. Българска лична карта
2. Доказателство за самоличност
3. 4 скорошни цветни снимки
Документи, изисквани за дете, български паспорт
1. Българска лична карта
2. Свидетелство за раждане
3. Свидетелство за брак на родителя
4. съгласието на родителите
5. 4 скорошни цветни снимки

Sponsored Links

Стъпки за кандидатстване за български паспорт
1. Ще трябва да отидете в паспортния офис, за да кандидатствате за български паспорт
2. Следващата стъпка е попълването на формуляра за кандидатстване внимателно
3. Внимавайте да не правите грешки
4. Прикрепете документите, които трябва да подадете за български паспорт
5. След като попълнете изцяло формуляра за кандидатстване за паспорт, ще трябва да отидете в паспортната служба, за да изпратите формуляра за кандидатстване
6. Следващата стъпка би била да се плати таксата в брой или чрез използване на кредитна или дебитна карта
7. Когато формулярът за заявление за паспорт бъде изпратен успешно, ще получите потвърждение
8. Това потвърждение ще съдържа номера на заявлението за паспорт
9. Използвайте този номер, за да насрочите среща, за да дадете биометричните данни на съответните органи
10. Тези биометрични детайли съдържат пръстови отпечатъци / подпис / снимка
Време за обработка на заявленията за български паспорти
За издаването на паспорта ще са необходими около 60 до 90 работни дни. Но заявителят трябва да се увери, че документите заедно с формуляра са представени.
Също така човек трябва да се увери, че представените документи са правилни и няма никакви грешки във формуляра за кандидатстване.
Такса за паспорта
Човек трябва да плати 20 или 40 лв. За издаване на българския паспорт.
Валидност на български паспорт
Паспортите, които сега са издадени от Министерството на външните работи на България, имат валидност 5 години от датата на издаване на паспорта. Валидността остава еднаква не само за възрастните, но и за децата.
Изтеглете връзки
За повече информация относно българския паспорт кликнете на следната връзка – http://www.mfa.bg/bg/pages/49/index.html

Sponsored Links

Bulgarian Passport Renewal Process with Application Form

Sponsored Links

Citizens of Bulgaria will now be able to renew their passport. When you are in Bulgaria, get your passport renewed at the passport centre. But if you happen to be anywhere else in the world then you will have to go to the Bulgarian embassy or a consulate to renew the passport.

In this article we have very clearly given the procedure to get a Bulgarian passport renewed. You can also get to know as to what will be the fee / validity of the passport etc.

Passport Office     Passport Online    Passport Enquiry     Passport Check

Passport Validity    Passport Documents   Passport Status   Passport Fees

Passport Form     Passport Cost        Passport services        Lost Passport

Обновяване на българския паспорт онлайн
Кандидатствайте български паспорт онлайн

What is the eligibility criteria to get a Bulgarian passport renewed?

Essentially, to get your Bulgarian passport renewed, you will have to be a citizen of Bulgaria. Besides this, you will have to be 18 years old (or more) to get an adult passport otherwise you can get it renewed in the child passport category.

List of the documents to be submitted to get a Bulgarian passport renewed:

 1. One must submit a current or the recently issued Bulgarian passport
 2. Proof of identity
 3. Bulgarian identity card
 4. 4 recent colour photographs
Sponsored Links

Process to get a Bulgarian passport renewed:

 1. The applicant will be able to get the passport renewed when they apply for it at the passport office
 2. Collect the form from the passport office & fill it carefully
 3. Make it a point that you do not make mistakes
 4. In the next step enclose the documents that have been listed in this article as well
 5. When the form is filled & the documents enclosed, you can submit the application at the passport office
 6. Later the applicant will be required to pay the fee
 7. One can pay the fee with the help of a credit or a debit card
 8. You may also pay the fee in cash
 9. When all the formalities are completed, you will receive the passport application number
 10. This number can be found in the acknowledgement which you get once the form is submitted
 11. Make use of this acknowledgment & especially the passport application number to schedule an appointment
 12. This appointment is required in order to provide the bio – metric data
 13. Bio – metric data is nothing but finger prints / signature / photograph

Passport renewal application processing time:

To get the Bulgarian passport renewed, you will have to wait for approximately 90 days. At the same time, you must see that the documents apart from the form submitted are absolutely correct.

Fee to renew a Bulgarian passport:

To renew a Bulgarian passport, you should pay about 20 € or 40 BGN. After the payment of this fee only, the passport is renewed.

What is the validity of a Bulgarian passport?

As most of us by now know that a Bulgarian passport is issued by the Ministry of Foreign Affairs; and as far as the validity is concerned, this passport will be valid for 5 years. These 5 years are counted from the day your passport is renewed.

Most importantly, there is no difference between an adults’ or a child’s passports’ validity, as both the passports are valid for 5 years only.

For more information or clarification on Bulgarian passport click on the link given here – http://www.mfa.bg/en/pages/49/index.html

Sponsored Links

Passport Application                            Online Passport Registration Form

Passport Information             Passport Login               Passport Locations

Buy Passport    Second Passport    Urgent Passport   Same Day Passport

Bulgarian Passport Apply Process with Application Form

Sponsored Links

Bulgarian passport is the travel document which is issued to the citizens of Bulgaria. In addition to this, the international travel document serves as a proof of the Bulgarian citizenship. The Ministry of Foreign Affairs is responsible to issue these passports.

In this article, let us focus on how to apply for a Bulgarian passport; and learn as to the documents to be submitted for both a child & an adult passport / fees / validity and more. Keep reading to know more about this passport.

Renew Passport       Where to Renew Passport        Passport Renewal Locations

Passport Renewal Application Form      Passport Renewal Documents

Обновяване на българския паспорт онлайн
Кандидатствайте български паспорт онлайн

Who is eligible to get a Bulgarian passport?

Basically, only a citizen of Bulgaria can apply for a Bulgarian passport. Besides this, if the applicant is 18 years or more than that then they will have to apply for a Bulgarian adult passport; whereas applicants below the age of 18 can apply for a child Bulgarian passport.

Documents required for an adult passport:

 1. Bulgarian identity card
 2. Proof of identity
 3. 4 recent colour photographs

Documents required for a child Bulgarian passport:

 1. Bulgarian identity card
 2. Birth certificate
 3. Parent’s marriage certificate
 4. Parental consent
 5. 4 recent colour photographs
Sponsored Links

Steps to apply for a Bulgarian passport:

 1. You will have to go to the passport office to apply for a Bulgarian passport
 2. Next step would be to fill the application form carefully
 3. See to it that you do not make mistakes
 4. Attach the documents that are to be submitted for a Bulgarian passport
 5. Once the Bulgarian passport application form is completely filled, you will have to go to the passport office in – person to submit the application form
 6. The next step would be to pay the fee either in cash or by using the credit or a debit card
 7. When the passport application form has been successfully submitted then you will receive an acknowledgement
 8. This acknowledgement will have a the passport application number
 9. Use this number to schedule an appointment for giving the bio – metric details to the concerned authorities
 10. These bio – metric details are inclusive of the finger print / signature / photograph

Bulgarian passport application processing time:

It would take about 60 to 90 working days to get the passport issued. But the applicant should make sure of the fact that the documents along with the form have been submitted.

An individual will also have to see to it that the documents submitted are correct & there are not any mistakes in the application form.

Fee for the passport

One has to pay 20 € or 40 BGN to get the Bulgarian passport issued.

Validity of a Bulgarian passport:

The passports that are now issued by the Ministry of Foreign Affairs, Bulgaria have a validity of 5 years from the date the passport is issued. The validity remains same for not only the adults but also the children.

Download links:

For more information regarding the Bulgarian passport click on the following link – http://www.mfa.bg/en/pages/49/index.html

Sponsored Links

Passport Renewal Time      Passport Renewal Fees          Renew Child Passport    

Where Can I Renew My Passport                         Passport Renewal Form Online